środa, 3 lutego 2016

Właściwości techniczne materiałów i wyrobów budowlanych - właściwości fizyczne

Właściwości techniczne materiałów i wyrobów budowlanych - właściwości fizyczne


Autor: Aleksandra Primke


Właściwości fizyczne materiałów i wyrobów to takie ich cechy, które opierają się na procesach fizycznych, a nie są skutkiem zachodzących reakcji chemicznych. Z reguły dotyczą ściśle zdefiniowanych wielkości, ale niektóre z tych właściwości służą tylko do łatwiejszej identyfikacji materiału, jak np. zapach, czy kolor.


Właściwości techniczne materiałów dzielą się na trzy grupy: fizyczne, mechaniczne i chemiczne.

Podstawowe własności fizyczne:

 • Gęstość (właściwa)
 • Gęstość objętościowa
 • Gęstość nasypowa
 • Wilgotność
 • Nasiąkliwość
 • Porowatość

Gęstość jest podstawowym parametrem materiałów i surowców. Określa ona stosunek masy materiału do jego objętości w danych warunkach temperatury i ciśnienia. Materiały metaliczne z reguły mają wyższe gęstości od materiałów ceramicznych. Większość stosowanych materiałów ceramicznych, w tym materiały naturalne w postaci skał posiada gęstość w przedziale 2 do 6 g/cm3 .

By możliwy było dokładne określenie gęstości danego materiału wyróżnia się dodatkowo, takie ich rodzaje, jak:

 • Gęstość teoretyczna (gęstość rentgenograficzna) – oblicza się ją na podstawie wymiarów komórki elementarnej (obliczanych metodą dyfraktacji rentgenowskiej) oraz ilości i rodzaju tych komórek.

 • Gęstość (gęstość właściwa) – jest to stosunek masy materiału do jego objętości bez porów, czyli w stanie całkowitej szczelności.

 • Gęstość objętościowa jest to masa jednostki objętości materiału wraz z zawartymi w niej porami (w stanie naturalnym).

 • Gęstość nasypowa jest to masa jednostki objętości materiału sypkiego w stanie luźnym.

 • Porowatość - powiązana jest z gęstością materiału, a jest to ilość wolnych przestrzeni (porów) w jednostce objętości materiału. Obecność w materiałach porów w istotny sposób wpływa na właściwości fizykochemiczne, a w konsekwencji na właściwości użytkowe.

 • Wilgotność jest to procentowa zawartość wody w porach skały do masy próbki wysuszonej do stałej masy. Odzwierciedla to naturalną zawartość wody w materiale, niezależnie od ilości jaką dany materiał może wchłonąć.

 • Nasiąkliwość to zdolność materiału do wchłaniania i utrzymywania wody. Rozróżnia się nasiąkliwość wagową i objętościową. Największa nasiąkliwością odznaczają się skały silnie porowate o bardzo drobnych porach.

Poza wymienionymi wyżej podstawowymi właściwościami wyróżnia się także:

 • Przesiąkliwość - zdolność materiału do przepuszczania wody działającej pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

 • Kapilarność (włoskowatość) - zdolność podciągania wody przez włoskowate, otwarte kanaliki materiału.

 • Higroskopijność - zdolność materiału do szybkiego wchłaniania pary wodnej z otaczającego go powietrza.

 • Mrozoodporność - odporność materiału na działanie niskich temperatur (podczas wielokrotnego zamrażania i odmrażania materiału).

 • Skurcz jest to zmiana objętości (w proc. obj.) lub wymiarów liniowych (w mm/m) materiału wilgotnego przy wysychaniu, twardnieniu lub oziębianiu.

 • Przewodność cieplna - zdolność materiału do przekazywania ciepła z jednej jego powierzchni do drugiej w wyniku różnicy temperatur tych powierzchni.

 • Ogniotrwałość – odporność materiału na długotrwałe działanie wysokiej temperatury. Ognioodporność - niepodatność na niszczący wpływ ognia.

 • Palność - klasyfikująca materiały na niepalne, trudno zapalne i łatwo zapalne.

 • Rozszerzalność cieplna – stopień, w jakim zmieniają się wymiary pod wpływem wzrostu temperatury.

 • Toksyczność materiałów - określa zdolność wydzielania przez nie szkodliwych gazów.

 • Radioaktywność naturalna dotyczy materiałów, w których skład wchodzą żużle paleniskowe i hutnicze, popioły lotne, czyli materiał wytwarzające

Do właściwości fizycznych zalicza się także: dźwiękochłonność, czas wiązania spoiw, pęcznienie i kurczliwość.


Laboratorium Budowlane AG-CEL - Zakładowa Kontrola Produkcji

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zastosowanie kolektorów słonecznych zimą

Zastosowanie kolektorów słonecznych zimą


Autor: Greta Rozmysłowicz


Kolektory słoneczne to urządzenia, które przetwarzają promieniowanie słoneczne w energie cieplną.


W polskim klimacie, rozwiązanie to osiąga najwyższą wydajność w okresie od kwietnia do września, jednak warto wiedzieć, iż ich zastosowanie nie musi ograniczać się wyłącznie do miesięcy wiosennych i letnich. Również zimą kolektory pozwalają generować stosunkowo duże oszczędności energetyczne.

Zimowa sprawność kolektorów słonecznych

Zasadniczą korzyścią wynikającą z zastosowania kolektorów słonecznych jest fakt, iż pozwalają one znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania, co jest możliwe dzięki ograniczeniu ilości wykorzystywanego paliwa lub energii. W przypadku eksploatowania kolektorów słonecznych w zimie, bardzo duże znaczenie ma typ posiadanej instalacji. Należy bowiem mieć na uwadze, iż kolektory płaskie zachowują się w inny sposób niż kolektory próżniowe, zarówno pod względem izolacji cieplnej, jak i zdolności absorbowania promieniowania słonecznego.

Kolektory płaskie a kolektory próżniowe

Zasadniczą różnica pomiędzy obydwoma rodzajami kolektorów jest fakt, iż kolektory próżniowe rurowe, w warunkach obniżonej możliwości pochłaniania promieniowania słonecznego, ulegają rozmrożeniu w czasie dłuższym, niż ich płaskie odpowiedniki. Ponadto kolektory próżniowe charakteryzują się znaczenie krótszym czasem pracy. Jest to uwarunkowane zaleganiem śniegu i szronu na ich powierzchni. Dlatego też, ważne, by ich efektywność była na tyle wysoka, aby nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych umożliwić chociażby częściowe podgrzewanie wody użytkowej. Istotne jest również, aby w przypadku instalacji próżniowych zapewnić sobie dostęp i odpowiednie narzędzia do odśnieżania kolektorów.

Wybór optymalnego rozwiązania

W efekcie, wśród użytkowników większą popularnością w warunkach zimowych cieszą się kolektory płaskie. Chcąc jednak zdecydować się na kolektory próżniowe, należy pamiętać, by wybierać modele z rurami jednościennymi, które gwarantują większą wydajność. Bez względu jednak na wybrane rozwiązanie, wszystkie solarne instalacje pozwalają uzyskać mniejsze lub większe oszczędności w porównaniu do kosztów ogrzewania wykorzystujących inne metody.


Artykuł powstał przy współpracy z portalem dla rolników http://www.agropolska.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Przeglądy budowlanePrzegląd techniczny budynku to czynność mająca na celu określenie czy kontrolowany obiekt budowlany jest zdatny do dalszego użytkowania i czy nie zagraża życiu i zdrowiu użytkowników. Prawo budowlane określa precyzyjnie jakie budynki i jak często powinny być kontrolowane oraz kto może takie przeglądy przeprowadzać.  Podczas tych okresowych kontroli inspektor nadzoru który przeprowadza kontrolę wszystkie swoje uwagi do stanu technicznego kontrolowanego budynku jest zobowiązany zapisać w protokole przeglądu budowlanego.

Protokół Przeglądu budowlanego

W protokole przeglądu który powstaje podczas kontroli zapisywane są wszelkie uwagi co do poszczególnych elementów nieruchomości wraz zaleceniami co dalej zrobić z zauważonymi nieprawidłowościami. Dobrze wykonany protokół przeglądu zawiera też zdjęcia elementów gdzie występuje usterka bądź  miejsca do którego inspektor chce odnieść uwagę. 

Kto Jest Odpowiedzialny Za Wykonywanie Przeglądów Budynków ?

Protokół przeglądu okresowego budynku inspektor przekazuje zarządcy lun właścicielowi nieruchomości , którzy są odpowiedzialni za terminowe zlecanie wykonania takich kontroli przez uprawnionych inspektorów.

Cena Przeglądu Budowlanego

Cena przeglądu budowlanego jest zależna od wielu czynników tj. rodzaj przeglądu, wielkość budynku, dostępna dokumentacja techniczna itd. Koszy przeglądów budynków ponoszą ich właściciele lub zarządcy. W Polsce najwięcej płaci się za wykonanie kontroli technicznych nieruchomości w Warszawie i woj. mazowieckim a  najtaniej jest w woj. podlaskim.

Książka Obiektu budowlanego

Zarządca lub właściciel jest również zobowiązany do prowadzenie książki obiektu budowlanego do której powinno się wpisywać wszystkie przeprowadzano kontrole budowlane.

piątek, 18 grudnia 2015

Laboratoria budowlano-drogowe – funkcje

Laboratoria budowlano-drogowe – funkcje


Autor: Aleksandra Primke


Niejednokrotnie słyszy się o laboratoriach drogowych, czy budowlanych, jednak mało kto jest w stanie określić funkcje pełnione przez takie jednostki, a jest to rola bardzo istotna choćby z punktu widzenia dopuszczenia do obrotu wszelkich produkowanych materiałów budowlanych.Z reguły słyszymy o laboratoriach chemicznych i o tym, jaka jest ich rola raczej mówić nie trzeba. Jednak rodzajów popularnych laboratoriów jest więcej. Są to:

 • Laboratoria fizyczne
 • Laboratoria chemiczno-biologiczno-medyczne
 • Laboratoria przemysłowe
 • Laboratoria pomiarowe
 • Laboratorium w naukach społecznych

Co oczywiste w zależności od profilu przeprowadzane są nich wszelkiego rodzaju unikatowe badania przy użyciu odpowiednich, specjalistycznych sprzętów.

Proszę zauważyć, że nie wymieniono tu takich laboratoriów, jak laboratorium drogowe, laboratorium budowlane, czy właśnie laboratorium budowlano-drogowe. Są to zdecydowanie mniej popularne laboratoria, bo zakres ich badań, jak sama nazwa wskazuje, ogranicza się przede wszystkim do badań surowców i materiałów budowlanych, a zatem i materiałów drogowych. Nie oznacza to, że funkcje takich laboratoriów są mniej istotne niż laboratoriów fizycznych, czy chemicznych. Po prostu ich specyfika jest inna, osoby o innych specjalizacjach w nich pracują, choć sam schemat prac może być bardzo podobny.

W laboratoriach budowlano-drogowych oprócz pracowników o wykształceniu chemicznym niezbędne jest funkcjonowanie specjalistów z dziedziny budownictwa, projektantów, czy inżynierów. Konieczna jest znajomość wszelkich właściwości materiałów budowlanych, jak np. betonu, cementu, zapraw, prefabrykatów i innych.

Laboratoria budowlano-drogowe niejednokrotnie specjalizują się również w zakładowej kontroli produkcji (ZKP) - prowadzeniu szkoleń, pomocy we wdrażaniu systemu ZKP oraz uzyskaniu certyfikatu ZKP. Zakładowa kontrola produkcji wprowadzona w danym zakładzie produkcyjnym zapewniać ma zgodność wyrobów z normami państwowymi.

Zakładowa kontrola jakości wymaga od producentów trzymania się ściśle określonych norm produkcji i wytwarzania materiałów budowlanych. Przestrzeganie zasad tego systemu z reguły ma przełożenie na pozytywne wyniki badań przeprowadzanych przez laboratoria budowlane, czy laboratoria budowlano-drogowe.

Główne zadania laboratorium budowlano-drogowego to:

 • badania cementów i dodatków,
 • badania betonu,
 • badania wody,
 • badania kruszyw,
 • badania kamienia naturalnego
 • badania prefabrykatów
 • badania gruntów i stabilizacji,
 • badania zapraw,
 • badania systemów dociepleń,
 • badania złóż,
 • badania mas bitumicznych,
 • badania nawierzchni,
 • diagnostyka.

Wyroby Budowlane, Biuro Projektów Inwestycyjnych "AG-CEL" s.c - oferuje szkolenia z zakresu Zakładowa Kontrola Produkcji, czy certyfikacja zkp

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Materiały budowlane – definicja, podział i przykłady

Materiały budowlane – definicja, podział i przykłady


Autor: Aleksandra Primke


Materiały budowlane to utwory lub przetwory, naturalnych formacji chemicznych zasobów ziemi, pozyskane lub przetworzone przez człowieka dla celów budowlanych.


Materiały budowlane to różnego rodzaju materiały stosowane do budowy nowych obiektów – wnoszenia budynków lub naprawy już istniejących budowli i konstrukcji. Materiały budowlane dzielą się przede wszystkim ze względu na ich przeznaczenie, ale też ze względu na typ tworzywa, czy surowce użyte do ich produkcji.
Nie należy mylić materiałów budowlanych z surowcami budowlanymi. Surowiec to materiał przeznaczony do dalszej przeróbki, czyli naturalny – niepoddany żadnym zabiegom technologicznym, jak np. drewno, kamień, skała. Skała poddana np. obróbce termicznej i rozdrobniona staje się kruszywem stosowanym do produkcji zapraw budowlanych i betonów, które to są już materiałami budowlanymi.


Ze względu na przeznaczenie materiałów budowlanych podzielić je można na:

 • konstrukcyjne — przeznaczone do wznoszenia fundamentów np. beton,
 • izolacyjne — chroniące przed czynnikami atmosferycznymi np. styropian – wełna mineralna, papa,
 • instalacyjne — do tworzenia instalacji grzewczych, sanitarnych np. stal, żelazo.

Według rodzaju tworzywa materiały budowlane dzieli się na:

 • kamienne (np. kamień dekoracyjny używany we wnętrzach domów lub w produkcji posadzek),
 • ceramiczne (ze względu na ich właściwości wykonuje się z nich materiały ogniotrwałe takie jak: osłony typu OSC, maty ceramiczne, papier ceramiczny),
 • betony (jedne z najważniejszych i najpowszechniejszych obecnie materiałów budowlanych mające bardzo szerokie zastosowanie),
 • drewno (stosowane jest do wykonywania konstrukcji dachowych, stolarki budowlanej — okna, drzwi, schody itp.)
 • metale (rozróżnia się metale ziem alkalicznych, metale alkaliczne, metale przejściowe, metale ziem rzadkich),
 • tworzywa sztuczne.

Ostatnią kategorią podziału materiałów budowlanych jest ich zastosowanie przy wykonywaniu elementów budynku i dzieli się je w tym przypadku na:

 • ścienne np. bloczek, cegła, pustak ścienny, płyta gipsowo-kartonowa,
 • stropowe np. pustak stropowy, płyta,
 • dachowe np. dachówka.

Z produkcją wszelkich materiałów budowlanych nierozerwalnie powiązana jest zakładowa kontrola produkcji (system zkp), gdyż to ona pozwala na otrzymanie materiałów o wymaganych przez normy państwowe właściwościach. Przed dopuszczeniem materiałów na rynek powinny one być zbadane przez odpowiednie laboratorium budowlane pod kątem ich cech fizycznych, fizykochemicznych, mechanicznych i chemicznych.


Wyroby budowlane, Laboratorium budowlane - zakładowa kontrola produkcji

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.