środa, 3 lutego 2016

Właściwości techniczne materiałów i wyrobów budowlanych - właściwości fizyczne

Właściwości techniczne materiałów i wyrobów budowlanych - właściwości fizyczne


Autor: Aleksandra Primke


Właściwości fizyczne materiałów i wyrobów to takie ich cechy, które opierają się na procesach fizycznych, a nie są skutkiem zachodzących reakcji chemicznych. Z reguły dotyczą ściśle zdefiniowanych wielkości, ale niektóre z tych właściwości służą tylko do łatwiejszej identyfikacji materiału, jak np. zapach, czy kolor.


Właściwości techniczne materiałów dzielą się na trzy grupy: fizyczne, mechaniczne i chemiczne.

Podstawowe własności fizyczne:

 • Gęstość (właściwa)
 • Gęstość objętościowa
 • Gęstość nasypowa
 • Wilgotność
 • Nasiąkliwość
 • Porowatość

Gęstość jest podstawowym parametrem materiałów i surowców. Określa ona stosunek masy materiału do jego objętości w danych warunkach temperatury i ciśnienia. Materiały metaliczne z reguły mają wyższe gęstości od materiałów ceramicznych. Większość stosowanych materiałów ceramicznych, w tym materiały naturalne w postaci skał posiada gęstość w przedziale 2 do 6 g/cm3 .

By możliwy było dokładne określenie gęstości danego materiału wyróżnia się dodatkowo, takie ich rodzaje, jak:

 • Gęstość teoretyczna (gęstość rentgenograficzna) – oblicza się ją na podstawie wymiarów komórki elementarnej (obliczanych metodą dyfraktacji rentgenowskiej) oraz ilości i rodzaju tych komórek.

 • Gęstość (gęstość właściwa) – jest to stosunek masy materiału do jego objętości bez porów, czyli w stanie całkowitej szczelności.

 • Gęstość objętościowa jest to masa jednostki objętości materiału wraz z zawartymi w niej porami (w stanie naturalnym).

 • Gęstość nasypowa jest to masa jednostki objętości materiału sypkiego w stanie luźnym.

 • Porowatość - powiązana jest z gęstością materiału, a jest to ilość wolnych przestrzeni (porów) w jednostce objętości materiału. Obecność w materiałach porów w istotny sposób wpływa na właściwości fizykochemiczne, a w konsekwencji na właściwości użytkowe.

 • Wilgotność jest to procentowa zawartość wody w porach skały do masy próbki wysuszonej do stałej masy. Odzwierciedla to naturalną zawartość wody w materiale, niezależnie od ilości jaką dany materiał może wchłonąć.

 • Nasiąkliwość to zdolność materiału do wchłaniania i utrzymywania wody. Rozróżnia się nasiąkliwość wagową i objętościową. Największa nasiąkliwością odznaczają się skały silnie porowate o bardzo drobnych porach.

Poza wymienionymi wyżej podstawowymi właściwościami wyróżnia się także:

 • Przesiąkliwość - zdolność materiału do przepuszczania wody działającej pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

 • Kapilarność (włoskowatość) - zdolność podciągania wody przez włoskowate, otwarte kanaliki materiału.

 • Higroskopijność - zdolność materiału do szybkiego wchłaniania pary wodnej z otaczającego go powietrza.

 • Mrozoodporność - odporność materiału na działanie niskich temperatur (podczas wielokrotnego zamrażania i odmrażania materiału).

 • Skurcz jest to zmiana objętości (w proc. obj.) lub wymiarów liniowych (w mm/m) materiału wilgotnego przy wysychaniu, twardnieniu lub oziębianiu.

 • Przewodność cieplna - zdolność materiału do przekazywania ciepła z jednej jego powierzchni do drugiej w wyniku różnicy temperatur tych powierzchni.

 • Ogniotrwałość – odporność materiału na długotrwałe działanie wysokiej temperatury. Ognioodporność - niepodatność na niszczący wpływ ognia.

 • Palność - klasyfikująca materiały na niepalne, trudno zapalne i łatwo zapalne.

 • Rozszerzalność cieplna – stopień, w jakim zmieniają się wymiary pod wpływem wzrostu temperatury.

 • Toksyczność materiałów - określa zdolność wydzielania przez nie szkodliwych gazów.

 • Radioaktywność naturalna dotyczy materiałów, w których skład wchodzą żużle paleniskowe i hutnicze, popioły lotne, czyli materiał wytwarzające

Do właściwości fizycznych zalicza się także: dźwiękochłonność, czas wiązania spoiw, pęcznienie i kurczliwość.


Laboratorium Budowlane AG-CEL - Zakładowa Kontrola Produkcji

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zastosowanie kolektorów słonecznych zimą

Zastosowanie kolektorów słonecznych zimą


Autor: Greta Rozmysłowicz


Kolektory słoneczne to urządzenia, które przetwarzają promieniowanie słoneczne w energie cieplną.


W polskim klimacie, rozwiązanie to osiąga najwyższą wydajność w okresie od kwietnia do września, jednak warto wiedzieć, iż ich zastosowanie nie musi ograniczać się wyłącznie do miesięcy wiosennych i letnich. Również zimą kolektory pozwalają generować stosunkowo duże oszczędności energetyczne.

Zimowa sprawność kolektorów słonecznych

Zasadniczą korzyścią wynikającą z zastosowania kolektorów słonecznych jest fakt, iż pozwalają one znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania, co jest możliwe dzięki ograniczeniu ilości wykorzystywanego paliwa lub energii. W przypadku eksploatowania kolektorów słonecznych w zimie, bardzo duże znaczenie ma typ posiadanej instalacji. Należy bowiem mieć na uwadze, iż kolektory płaskie zachowują się w inny sposób niż kolektory próżniowe, zarówno pod względem izolacji cieplnej, jak i zdolności absorbowania promieniowania słonecznego.

Kolektory płaskie a kolektory próżniowe

Zasadniczą różnica pomiędzy obydwoma rodzajami kolektorów jest fakt, iż kolektory próżniowe rurowe, w warunkach obniżonej możliwości pochłaniania promieniowania słonecznego, ulegają rozmrożeniu w czasie dłuższym, niż ich płaskie odpowiedniki. Ponadto kolektory próżniowe charakteryzują się znaczenie krótszym czasem pracy. Jest to uwarunkowane zaleganiem śniegu i szronu na ich powierzchni. Dlatego też, ważne, by ich efektywność była na tyle wysoka, aby nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych umożliwić chociażby częściowe podgrzewanie wody użytkowej. Istotne jest również, aby w przypadku instalacji próżniowych zapewnić sobie dostęp i odpowiednie narzędzia do odśnieżania kolektorów.

Wybór optymalnego rozwiązania

W efekcie, wśród użytkowników większą popularnością w warunkach zimowych cieszą się kolektory płaskie. Chcąc jednak zdecydować się na kolektory próżniowe, należy pamiętać, by wybierać modele z rurami jednościennymi, które gwarantują większą wydajność. Bez względu jednak na wybrane rozwiązanie, wszystkie solarne instalacje pozwalają uzyskać mniejsze lub większe oszczędności w porównaniu do kosztów ogrzewania wykorzystujących inne metody.


Artykuł powstał przy współpracy z portalem dla rolników http://www.agropolska.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Przeglądy budowlanePrzegląd techniczny budynku to czynność mająca na celu określenie czy kontrolowany obiekt budowlany jest zdatny do dalszego użytkowania i czy nie zagraża życiu i zdrowiu użytkowników. Prawo budowlane określa precyzyjnie jakie budynki i jak często powinny być kontrolowane oraz kto może takie przeglądy przeprowadzać.  Podczas tych okresowych kontroli inspektor nadzoru który przeprowadza kontrolę wszystkie swoje uwagi do stanu technicznego kontrolowanego budynku jest zobowiązany zapisać w protokole przeglądu budowlanego.

Protokół Przeglądu budowlanego

W protokole przeglądu który powstaje podczas kontroli zapisywane są wszelkie uwagi co do poszczególnych elementów nieruchomości wraz zaleceniami co dalej zrobić z zauważonymi nieprawidłowościami. Dobrze wykonany protokół przeglądu zawiera też zdjęcia elementów gdzie występuje usterka bądź  miejsca do którego inspektor chce odnieść uwagę. 

Kto Jest Odpowiedzialny Za Wykonywanie Przeglądów Budynków ?

Protokół przeglądu okresowego budynku inspektor przekazuje zarządcy lun właścicielowi nieruchomości , którzy są odpowiedzialni za terminowe zlecanie wykonania takich kontroli przez uprawnionych inspektorów.

Cena Przeglądu Budowlanego

Cena przeglądu budowlanego jest zależna od wielu czynników tj. rodzaj przeglądu, wielkość budynku, dostępna dokumentacja techniczna itd. Koszy przeglądów budynków ponoszą ich właściciele lub zarządcy. W Polsce najwięcej płaci się za wykonanie kontroli technicznych nieruchomości w Warszawie i woj. mazowieckim a  najtaniej jest w woj. podlaskim.

Książka Obiektu budowlanego

Zarządca lub właściciel jest również zobowiązany do prowadzenie książki obiektu budowlanego do której powinno się wpisywać wszystkie przeprowadzano kontrole budowlane.