poniedziałek, 7 września 2015

Pikowanie branży budowlanej

Pikowanie branży budowlanej


Autor: Alicja Banaś


Na liście dłużników w Krajowym Rejestrze Długów figuruje już ponad 9 tysięcy firm budowlanych z całej Polski, a rekordzista ma na swoim koncie prawie 6 milionów złotych długu. Ponad połowa długów w branży budowlanej to zobowiązania wobec przedsiębiorstw z tego samego sektora. Czy można to zmienić?


Sytuacja w branży

Sektor budowlany od kilku lat charakteryzuje słaba kondycja gospodarcza. Upada coraz więcej firm z tej branży. Wg najnowszego raportu Euler Hermes, od początku roku do końca lipca, bankructwo ogłosiło już 157 firm budowlanych. To aż o 75% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym[1], a prognozy analityków nie pozbawiają złudzeń, żeby ta sytuacja miała się w najbliższym czasie poprawić. Najczęstszym powodem tych upadków są: olbrzymia konkurencja, biurokracja, zatory płatnicze, czy fatalna moralność płatnicza przedsiębiorców. Wg danych Krajowego Rejestru Długów liczba przedsiębiorstw budowlanych, które nie radzą sobie ze spłatą zaległości wzrosła w porównaniu do 2010 roku o 44%, a liczba notowanych dłużników z tego sektora o 23% w stosunku do roku ubiegłego. Zdarza się także, że firmy budowlane, które startują w przetargach często zaniżają koszty materiałów do poziomu zupełnie nieopłacalnego lub nie dostosowują planów realizacyjnych do faktycznych możliwości przerobowych.

Branża budowlana to także deweloperzy, a ci, pomimo 30%-go wzrostu w liczbie oddanych mieszkań, dostają coraz mniej zezwoleń na budowy - wg GUS-u liczba ta spadła o prawie 20% w porównaniu do roku ubiegłego. Wg danych pochodzących z tego samego źródła[2] - portfel zamówień bieżących i przyszłych jest w tym sektorze coraz słabszy, a wykorzystanych mocy przerobowych pozostaje obecnie na poziomie 75%, o 3 mniej niż w roku ubiegłym. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze doliczyć spadające ceny mieszkań i zaskakująco słabe wyniki organizowanych w naszym kraju mistrzostw EURO, które nie polepszyły znacząco sytuacji gospodarczej. Firmy budowlane nie kryją, że czeka ich fala zwolnień, szczególnie w firmach średnich, zatrudniających od 50 do 249 osób.

Oczekiwania

Przedsiębiorcy od dawna postulują na wielu finansowych konferencjach, spotkaniach, czy branżowych szkoleniach, konieczność dokonania zmian w przepisach, które ułatwiłyby przedsiębiorcom życie, szczególnie podczas współpracy z nierzetelnymi klientami. Podczas majowej, organizowanej przez Business Centre Club (BCC) konferencji, przedstawiono wyniki sondażu przeprowadzonego wśród przedsiębiorców. Najczęściej powtarzanym od lat już punktem stała się konieczność dokonania zmiany w systemie rozliczania podatku dochodowego i VAT z memoriałowej na kasową, jaka z resztą obowiązuje od dawna w wielu krajach europejskich. Polega ona na tym, że podatek płacony byłby przez przedsiębiorcę dopiero po fakcie opłacenia przez jego kontrahenta danej faktury. Pozostałymi propozycjami były:

Wprowadzenie regulacji eliminującej możliwość rozliczenia jako kosztu uzyskania przychodu zobowiązania opłaconego po terminie umownym lub po terminie 30 dniStworzenie uproszczonych procedur dochodzenia należności przeterminowanychUstalenie odgórnie terminów płatności i wprowadzenie sankcji prawnych i finansowych za ich nieprzestrzeganieKompleksowe prawne uregulowania faktur pro-formaOraz wprowadzenie prolongaty podatku.[3]

Jednakże propozycje BCC złożone na ręce Ministerstwa Gospodarki, czy Ministerstwa Finansów nie spotkały się z oczekiwanym zrozumieniem i akceptacją.

Możliwości dla firm budowlanych

Wszyscy przedsiębiorcy zdają się wiedzieć doskonale, jak olbrzymią wartością jest rzetelna wiedza z zakresu zarządzania wierzytelnościami w firmie i jej praktyczne stosowanie na co dzień. Jednak dopiero podczas konferencji lub szkoleń z zakresu tej tematyki okazuje się, jak daleko leżą od siebie wiedza i praktyka. Wśród właścicieli firm bowiem dominuje często strach przed utratą kontrahenta, szczególnie wśród właścicieli mikroprzedsiębiorstw oraz firm małych, które znajdują się w tzw. ogonie wzajemnych powiązań.

Tymczasem stworzenie spójnego i efektywnego programu zarządzania wierzytelnościami, w którym opracowany zostanie w najmniejszych detalach proces, poczynając od prewencyjnych działań zapobiegających podejmowaniu współpracy z nierzetelnymi już kontrahentami, po monitorowanie należności, faktoring, ubezpieczenia wierzytelności, windykację polubowną, czy w końcu sam fakt dopisywania nierzetelnych klientów na listy dłużników w biurze informacji gospodarczej – to już krok milowy na drodze pozytywnych przemian, także i w sektorze budowlanym.

Już samo zweryfikowanie klienta w największej bazie dłużników jaką jest Krajowy Rejestr Długów przed podjęciem współpracy spowoduje, że będzie można odpowiednio przygotować, skonsultowaną najlepiej z prawnikiem, umowę. Monitorowanie płatności, wykonywane wewnętrznie, bądź na zlecenie firmy zewnętrznej, może znacząco zmniejszyć ilość opóźnionych faktur, czy samych wymówek związanych z nieopłaceniem ich na czas. Aktywowanie usługi monitorowania wybranego przedsiębiorcy w bazie Krajowego Rejestru Długów dodatkowo wzmacnia czujność. Dzięki takiej usłudze wystarczy krótka informacja zwrotna, że współpracujący z firmą kontrahent właśnie został przez innego przedsiębiorcę wpisany na listę dłużników, a już można podjąć zdecydowane kroki pilnowania każdej płatności i każdego zlecenia oddelegowanego na ręce nierzetelnego już podmiotu. Nie należy także pomijać odwagi w dopisywaniu dłużników zgodnie z obowiązującym już od 2001 roku prawem (znowelizowanej Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych i Wymianie Danych Gospodarczych z dn. 14 czerwca 2010 roku), bo tylko dzięki niej można stworzyć spójny system wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami z całego kraju na temat rzetelności i wiarygodności finansowej innych.

Warto także pamiętać o jednej, złotej zasadzie: nie należy stosować zasady zbiorowej, czyli branżowej w tym wypadku, odpowiedzialności. Pomimo odczuwalnej bowiem skali problemów w sektorze budowlanym i jej złej renomy w mediach i prasie, jest jeszcze wiele przedsiębiorstw z tej branży, które mając wdrożoną rozsądną politykę finansową, doskonale radzą sobie na rynku i cieszą się zaufaniem kontrahentów. „Każde przedsiębiorstwo, z uwagi na toczącą się obecnie walkę ze spowolnieniem gospodarczym i kryzysem w strefie Euro, bez względu na wielkość firmy i branżę, powinno zawczasu opracować solidny plan zarządzania wierzytelnościami, w którym uwzględnione będą działania prewencyjne i monitorujące należności.” – mówi prezes Krajowego Rejestru Długów, Adam Łącki i dodaje: – „Taka firma ma wówczas większe szanse na upłynnienie sytuacji finansowej. A nie od dziś wiadomo: lepiej zapobiegać, niż leczyć.”

Alicja Banaś, trener biznesu

[1] Źródło: ”Przed nami fala upadłości firm w Polsce – analiza ubezpieczyciela należności Euler Hermes” http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/120809_eh_upadlosci_lipiec.pdf

[2] Źródło: GUS, Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-VI 2012 r.: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_906_PLK_HTML.htm

[3] Źródło: Rekomendacje BCC w sprawie ograniczających skalę zatorów płatniczych, http://www.bcc.org.pl/uploads/media/Rekomendacje_BCC_w_sprawie_ograniczenia_zatorow_platniczych.pdf


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Znaczenie geodezji

Znaczenie geodezji


Autor: Tomasz Pędrys


Geodezja jest nauką zajmująca się badaniem kształtu i rozmiarów Ziemi oraz określeniem kształtu jej powierzchni. Nazwa Geodezja wywodzi się z języka greckiego i jest połączeniem wyrazów geo - Ziemia i daiso - będę dzielił.


Zadaniem geodezji jest określenie położenia wszystkich szczegółów sytuacyjnych znajdujących się na tej powierzchni takich jak rzeki, jeziora, użytki leśne i rolne, budowle jak również naziemnych - linie energetyczne itp. oraz podziemnych – tunele, podziemne sieci uzbrojenia terenu itd. W czasie swojej pracy geodeta określa dane przestrzenne, jednocześnie ustalane są dane opisowe. Punkty sytuacyjne określane są przez geodetę w odpowiednim układzie współrzędnych.

Geodezję jako naukę dzielimy na:
- wyższą - nauka o pomiarach wykonywanych na wielkich obszarach z uwzględnieniem wpływu kulistości ziemi
- niższą - pomiary na małym obszarze bryły ziemskiej przy założeniu, że obszar ten stanowi powierzchnię płaską.

Wykorzystanie nauk geodezyjnych jest powszechne, ponieważ obejmują i wspomagają one procesy z dziedzin takich jak planowanie przestrzenne, budownictwo, architektura itd. Geodezja jest niezbędna na etapie tworzenia projektów budowlanych, planów zagospodarowania terenu, gdzie konieczne jest wykorzystanie odpowiednich podkładów mapowych oraz wykonanie pomiarów realizacyjnych.

Do jednych z najważniejszych rodzajów pomiarów są pomiary geodezyjne sytuacyjne. Ich zadaniem jest określenie kształtu, wymiarów oraz wzajemnego położenia wybranych obiektów położonych na powierzchni Ziemi. Powierzchnią odniesienia może być płaszczyzna, sfera, elipsoida obrotowa lub inna powierzchnia. Istota pomiarów sytuacyjnych polega na pomiarze pewnych wielkości geometrycznych w określonym układzie odniesienia. Podstawowym wzajemnym wyróżnikiem poszczególnych metod pomiaru jest dobór mierzonych wielkości. W praktyce największe zastosowanie ma metoda biegunowa, , która polega na pomiarze odległości oraz kątów poziomych i pionowych ze stanowiska o znanych współrzędnych. Często stosuje się także metodę pomiarów z wykorzystaniem odbiorników satelitarnych GPS.


AlwGeo.pl - geodezja chrzanów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

O wyższości granitu nad betonem

O wyższości granitu nad betonem


Autor: Mirek Noga


Czym jest granit? To jeden z wielu rodzajów skał występujących naturalnie na Ziemi. Granit jest skałą magmową głębinową, a składa się głównie z kwarcu, skalenia potasowego, biotytu i plagioklazu.


Charakteryzuje się widoczną gołym okiem strukturą krystaliczną, może przybierać różne kolory, jednak najczęściej jest szary, rzadziej blado różowy, czerwony, czasem zielony. Jako, że jest to najczęściej spotykana skała magmowa na świecie, występuje również w Polsce, wydobywa się go u nas między innymi na Dolnym Śląsku, w okolicach Kłodzka, w Tatrach, pomiędzy Zawierciem, a Krakowem i w Polsce północno-wschodniej. Co ciekawe, występuje w pokładach skalnych z praktycznie wszystkich er. Do czego stosuje się granit? Jako, że jest to materiał ogólnodostępny, łatwo się go obrabia, a przy tym jest ładny, wytrzymały i odporny nie tylko na warunki atmosferyczne, ale też działanie różnego rodzaju kwasów, wykorzystuje się go w budownictwie. Szczególnie upodobaliśmy sobie posadzki granitowe, krawężniki, kostkę brukową z granitu, blaty kuchenne, stoły, luksusowe pokrycie ścian łazienek, rzadziej używa się go jako materiału konstrukcyjnego.

Schody granitowe są marzeniem prawie każdego budującego dom, kostka granitowa na podjeździe od razu rzuca się w oczy, a granitowy chodnik z krawężnikami wykonanymi z tego samego materiału spełniał będzie swoje zadanie z powodzeniem tak długo, na ile pozwoli znajdujący się pod nim podkład. W końcu granit się w zasadzie nie zużywa – w porównaniu do na przykład betonu, ta lita skała jest wieczna. Beton natomiast ma ograniczoną wytrzymałość nie tylko na fizyczne obciążenia, lecz także na mróz. Ilość cykli zamarzania, jaką wytrzymuje kostka betonowa po czym się kruszy, wynosi około 200, więc łatwo policzyć, że skoro w Polsce w ciągu roku jest ich średnio ponad 25, to chodnik z betonu nie wytrzyma dziesięciu lat.

Co z tego więc, że jest tańszy, jeżeli trzeba go regularnie wymieniać? Nie wygląda przy tym nawet w połowie tak dobrze jak jego odpowiednik z granitu – on z biegiem lat wygląda tylko lepiej i lepiej.


Kat na pisanie

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Naturalne materiały budowlane

Naturalne materiały budowlane.


Autor: Karol Sowa


Z roku na rok rośnie zainteresowanie ekologicznymi materiałami budowlanymi, coraz więcej osób także chce mieć ekologiczne wykończenie swojego domu.


Sprawa z azbestem nauczyła wielu ludzi tego, by strzec się na początku wszelkich nowości jeśli chodzi o rynek obejmujący materiały budowlane i wykończeniowe. Azbest, po tym jak pokazał się na rynku, zaczął być szeroko stosowany do produkcji dachówek, rur, dodawany do wielu tworzyw sztucznych, jako komponent farb, tynków, wielu innych asortymentów budowlanych. Dopiero po kilkunastu latach przeprowadzone badania wykazały, że azbest nie jest obojętny dla naszego zdrowia i dla środowiska naturalnego, po czym zaczęto go masowo usuwać i wycofywać ze sprzedaży i produkcji. Stąd też wiele osób, decydując się na budowę domu w trosce o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo i zdrowie swoich bliskich, kupuje tylko sprawdzone materiały budowlane, takie, które od wielu lat są użytkowane i ciągle są na rynku. Coraz więcej osób decyduje się na to, by w całości dom był oparty i wykończony przy użyciu materiałów ekologicznych.

Naturalne surowce wracają do łask

Nawet w naszym klimacie coraz częściej można spotkać domy wybudowane z drewna i pokryte strzechą. Naturalne materiały budowlane, takie jak kamień i drewno, znowu wróciły do łask. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie nasza firma zajmuje się sprowadzaniem naturalnych materiałów budowlanych. Mamy kontakty z producentami z całej Europy, z chęcią nawiązując ciągle nowe, tak aby bez limitów poszerzać swój asortyment. Największą popularnością cieszą się w ostatnich sezonach elementy drewniane zakonserwowane w naturalnych surowcach, takich jak żywice i oleje roślinne, które odznaczają się bardzo długą żywotnością. Materiały budowlane, przeznaczone na altanki, patia i schody zewnętrzne są wbrew pozorom bardzo wytrzymałe.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Projekty instalacji wewnętrznych w domach jednorodzinnych

Projekty instalacji wewnętrznych w domach jednorodzinnych


Autor: Damian Górski


Biura projektowe oferują szeroką gamę usług, począwszy od projektów instalacji sanitarnych, czyli gazowych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, po projekty instalacji elektrycznych. Dlaczego warto wybrać dobre biuro oraz na co zwracać uwagę? — przeczytaj.


Dobry projekt domu jednorodzinnego zawiera w sobie wszystkie projekty instalacji wewnętrznych. Zaliczamy do nich projekty instalacji sanitarnych (czyli projekty instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych czy centralnego ogrzewania), projekty instalacji elektrycznych oraz, coraz częściej spotykany w nowoczesnym budownictwie, projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wszystkie wymienione instalacje muszą być dostosowane do wymogów prawa budowlanego. Każdy projekt powinien być funkcjonalny oraz do każdego z nich powinny być dołączone zaświadczenia i uprawnienia projektantów.

W dzisiejszych czasach nie jest problemem zatrudnienie firmy, która wykona nam potrzebny projekt instalacji w sposób tani i zgodny z obowiązującym prawem. Problemem może okazać się funkcjonalność zaprojektowanej instalacji. Najczęstszym problemem w przypadku projektów wodno-kanalizacyjnych okazuje się złe wymiarowanie średnic rur do rzeczywistych potrzeb inwestora. Skutkuje to najczęściej odczuwalnym dla osoby pod prysznicem spadkiem ciśnienia wody w momencie uruchomienia drugiego punktu poboru wody. Polacy, przyzwyczajeni do takiej sytuacji, nie robią z tego problemu, niemniej jednak osobie pod prysznicem nie jest do śmiechu. Chwilowo zimna lub ciepła woda może poirytować każdego.

Tendencje projektantów centralnego ogrzewania są wręcz przeciwne. W Polsce ewidentnym problemem jest przewymiarowanie źródła ciepła oraz grzejników, co w efekcie prowadzi do niskich sprawności całego systemu grzewczego. W okresie średnich i niższych temperatur (czyli najdłuższych okresów w Polsce) działanie takiego systemu grzewczego w znacznym stopniu odbija się na kieszeni inwestora, który najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy.

W nowoczesnym budownictwie istotna jest dobrze zwymiarowana instalacja wentylacji mechanicznej. Jej przewymiarowanie spowoduje dokuczliwe odczucia przeciągu, natomiast niedowymiarowanie będzie skutkować złą wentylacją pomieszczeń.

Dlatego też dobry wybór odpowiedniego biura projektowego to podstawa. Doświadczeni projektanci oraz odpowiedni sprzęt pozwolą na tworzenie projektów zarówno funkcjonalnych, jaki i spełniających swoje założenie.


Damian Górski - Doradca Projektowy www.be-green.pl - Usługi Projektowe

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Sterowanie i kontrola w trakcie przewiertów sterowanych

Sterowanie i kontrola w trakcie przewiertów sterowanych


Autor: Emocni


Wykonując przewierty sterowane, operator wiertnicy ma możliwość sterowania procesem wbudowywania rurociągu jedynie w pierwszym etapie prac. Jest to możliwe dzięki specjalnemu kształtowi głowicy pilotowej, która jest ścięta skośnie.


Wciskanie przewodu zakończonego taką głowicą z jednoczesnym obracaniem nim powoduje, że otwór pilotowy zyskuje prostoliniową trajektorię. Gdy tylko przestaniemy obracać przewodem, kierunek otworu zmienia się zgodnie z kierunkiem ścięcia głowicy.

Dlatego tak istotne jest, aby w trakcie wykonywania wiercenia pilotowego wiedzieć, w którą stronę zwraca się głowica. Aby w łatwy sposób określić jej ustawienie, w praktyce używa się określenia godzinowego. I tak na przykład: godzina dwunasta oznacza, że trajektoria otworu skieruje się w górę itd.

Aby kontrolować parametry otworu, który tworzymy, zastosować możemy trzy systemy: radiolokacji, magnetyczny oraz elektromagnetyczny. Czasami stosowany jest system polegający na śledzeniu wypływania płuczki z głowicy. Na etapie prac badawczych oraz wdrożeniowych, by móc kontrolować wykonanie przewiertu, można wykorzystać także system żyroskopowy.

Najczęściej stosowaną metodą kontrolowania przewiertu jest system radiolokacji. Jest on zbudowany z kilku podstawowych elementów: sonda, przenośny lokalizator oraz monitor dla operatora wiertnicy. Sondę umieszcza się za głowicą pilotową. Wysyła ona sygnał, który odbierany jest przez przenośny lokalizator. Informacje ona o tym, jak głęboko jest głowica pilotowa, pod jakim kątem jest pochylona i w którą stronę się odchyla, pokazują się na monitorze operatora wiertnicy. To bardzo ważne informacje, jednak trzeba pamiętać, że mogą być obarczone błędem odczytu.


Więcej interesujących informacji na temat przewiertów sterowanych na blogu: http://www.przewierty-sterowane.blogspot.com/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Horyzontalne przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty sterowane


Autor: Emocni


Nasze miasta coraz bardziej poszerzają swoje granice. Rozbudowa na terenach podmiejskich wymaga podłączenia do nowych domów podstawowych mediów, takich jak woda, prąd czy gaz. Wydaje się to być łatwym zadaniem na terenach wolnych, ale jak ominąć rzekę czy tory kolejowe, pod którymi przebiegać ma sieć energetyczna czy gazowa?


Plusy przewiertów sterowanych

Dzięki przewiertom sterowanym możliwe jest poprowadzenie takiej instalacji bez konieczności rozkopywania terenów. Jest to sposób łatwiejszy także w wypadku, kiedy rurociąg ma przebiegać pod drogą czy ogródkiem – terenów tych nie trzeba rozkopywać, a potem przywracać do stanu poprzedniego. Jest to zdecydowanie tańsza metoda niż zwykłe wykopywanie rowów i układanie w nich rurociągów. To także metoda, która nie szkodzi środowisku naturalnemu.

Horyzontalne przewierty sterowane przebiegają w trzech etapach. Na każdym z nich używa się także płuczki wiertniczej na bazie betonu. Taka płuczka betonitowa ułatwia przeciskanie głowicy pilotowej, etap rozwiercania gruntu, a także przeciskanie rurociągu.

Etap pierwszy - wiercenie pilotowe

Pierwszy etap to wiercenie pilotowe. W odpowiednim miejscu wykonać należy otwór pilotowy. Ważne jest, by wejście wywiercone było pod kątem od 11 do 20 stopni. Na określonej wcześniej głębokości należy zmienić kierunek przewiertu na poziomy. W grunt wciska się żerdzie wiertnicze, które połączone są ze sobą gwintami.

Wciśnięte w grunt żerdzie tworzą przewód wiertniczy. Na jego początkowym fragmencie znajduje się głowica pilotowa. Jest ona ścięta skośnie i ukształtowana ekscentrycznie. W specjalnej obudowie, tuż za głowicą, znajduje się sonda nadawcza, by operator głowicy pilotowej wiedział, gdzie i jak usytuowana jest żerdź.

W tym etapie można sterować przewiertem – jeśli przy wciskaniu głowicy w grunt jednocześnie ją obracamy, powstanie przewiert prostoliniowy. Brak obracania spowoduje, że przewiert skręci w kierunku uzależnionym od położenia głowicy pilotowej. Średnica takiego otworu zależy od tego, jaka głowica pilotowa jest użyta oraz jaką średnicę ma żerdź. Rozmiar głowicy pilotowej jest zależny od gruntu, w który się wwiercamy - im bardziej miękki grunt, tym większa jest średnica.

Płuczka wiertnicza pomaga w urabianiu gruntu i jest ona podawana przewodem wiertniczym do głowicy. Punkt, w którym głowica i przewód wiertnicy wchodzą w grunt, to punkt wejścia. Analogicznie jest z punktem wyjścia.

Etap drugi - rozwiercanie

Drugi etap przewiertów to rozwiercanie gruntów. Zaczyna się on, kiedy głowica pilotowa osiągnie punkt wyjścia. Wymienia się ją na głowicę rozwiercającą, która musi mieć odpowiednią wielkość. Taki rozwiertak dobiera się w zależności od rodzaju gruntu, który jest rozwiercany. Aby poszerzyć otwór w skałach, kamieniach lub gruntach zwartych o dużej wytrzymałości, można zastosować poszerzacze rolkowe.

Do głowicy rozwiercającej przymocowuje się żerdzie wiertnicze, które razem z przewodem przeciąga się w kierunku wiertnicy. W czasie tego procesu od strony punktu wyjścia systematycznie dokładane są żerdzie wiertnicze, by na całej długości otworu znajdował się przewód wiertniczy. W punkcie wejścia natomiast żerdzie się wyciąga.

Kiedy rozwiertak dojdzie do punktu wejścia, następuje jego zdemontowanie, a żerdzie wiertnicze są łączone. W punkcie wyjścia montowany jest rozwiertak większej średnicy. Jeśli średnica wwiertu musi być duża, rozwiercanie może być prowadzone kilkukrotnie.

Ostatnie poszerzenie lub tak zwany marsz czyszczący wykonuje rozwiertak. Następnie montuje się zespawany lub zgrzany w całości rurociąg.

Etap trzeci - rurociąg

Tu zaczyna się etap trzeci, czyli wciąganie rurociągu. Aby zmniejszyć opór wciągania, do rozwiertaka podaje się płuczkę betonitową lub dodatkowo stosuje się specjalne prowadnice w postaci rolek. Rurociąg zamontowany zostaje do głowicy rozwiercającej. Robi się to przy pomocy łącznika obrotowego, który nie pozwala wciąganemu rurociągowi się obracać.


Więcej informacji na temat przewiertów sterowanych można przeczytać na blogu: www.przewierty-sterowane.blogspot.com

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zastosowanie wapna nawozowego w Polsce na tle Unii Europejskiej

Zastosowanie wapna nawozowego w Polsce na tle Unii Europejskiej


Autor: Anna1985


Wapno stanowi ważny składnik gleby, niestety polscy rolnicy często o tym zapominają. wapno nawozowe nadal jest za rzadko stosowane i dlatego Polska pod tym względem znajduje się na jednym z najgorszych miejsc w Unii Europejskiej.


Gleby w Polsce są jednymi z najbardziej zakwaszonych w Europie. W ostatnim czasie rolnicy częściej stosują nawozy na bazie wapna, jednak nadal jest im daleko do swoich kolegów z innych krajów Unii Europejskiej. Tamci już dawno zrozumieli jak ważną rolę pełni wapno jako nawóz w glebie.

Odpowiednio stosowane wapno mineralne znacząco poprawia jakość plonów. Wapno nawozowe powinno być często stosowane zarówno w rolnictwie jak i ogrodnictwie w celu odkwaszenia gleby. W ten sposób wapno poprawia i uzupełnia jej skład chemiczny, co bezpośrednio przekłada się na jakość plonów. Najlepszą porą na wapnowanie jest jesień.Nawozy tlenkowe nie mogą być stosowane w połączeniu z innymi nawozami gdyż łączenie nawozów zawierających wapno z innymi może skutkować reakcjami chemicznymi i powstawaniem związków nieprzyswajalnych dla roślin.

Jak powszechnie wiadomo użytki zielone również wymagają wapnowania, w tym celu również stosuje się wapno nawozowe, które wprowadza optymalny odczyn gleby. Wapno ma korzystny wpływ nie tylko na rolnictwo ale również na produkcję pasz oraz na cały ekosystem łąkowy. Jeśli chodzi o produkcję pasz najlepszym jest stosunek gdy wapno zajmuje 0,7% w suchej paszy dla przeżuwaczy. Natomiast w przypadku gdy gleba jest odpowiednio zasilona w wapno, wówczas wzrasta zawartość innych cennych składników chemicznych takich jak: fosfor i magnez. Wapno wpływa również korzystnie na strawność hemicelulozy przez zwierzęta.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czynniki decydujące o wyborze wapna

Czynniki decydujące o wyborze wapna


Autor: Anna1985


Wapno jest znane człowiekowi już od wieków. Człowiek zaczął wykorzystywać wapno krótko po tym jak nauczył się używać ognia. Wapno w budownictwie stosowali już Egipcjanie (obok bazaltu i granitu). Natomiast w okresie rozwoju cesarstwa rzymskiego, wapno zaczęto stosować w roli zaprawy.


Rzymianie specjalizowali się w posługiwaniu zaprawami, w których główną bazę stanowiło wapno. W Polsce wapno gaszone na skalę przemysłową zaczęto produkować około 1770 r. Obecnie nowoczesne zakłady produkujące wapno zlokalizowane są w okolicach Kielc, Opola, jak również na Kujawach. Czynnik ten jest wytwarzany w piecach współprądowo-regeneracyjnych, na paliwo ciekłe lub gazowe, lub w piecach cylindrycznych na koks, albo antracyt. Obecnie znajduje powszechne zastosowanie zarówno w budownictwie tradycyjnym, jak również przy utwardzaniu gruntów pod drogi i autostrady. Jednak najczęstsze zastosowanie wapno znajduje przy wapnowaniu gleb jako nawóz.

Zanim wybierzemy wapno do wapnowania gleby, należy rozważyć kilka decydujących czynników pod względem szybkości działania:

1. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajmuje wapno kredowe, które stosuje się głównie pod rośliny okopowe takie jak: marchew zwyczajna, pietruszka zwyczajna, burak zwyczajny, ziemniak, słonecznik bulwiasty, brukiew, cykoria.

2. Na drugim miejscu znajduje się wapno węglanowe, które rozkłada się dłużej, ale przez to również dłużej pozostaje w glebie, przez co stanowi optymalne rozwiązanie.

3. Najdłużej rozkłada się wapno dolomitowe, które stanowi raczej inwestycję na przyszłe lata i plony. Warte polecenia w polskich warunkach jest wapno magnezowe, gdyż rolnicy często zapominają właśnie o roli magnezu w glebie.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Części do maszyn budowlanych – praktyczne porady

Części do maszyn budowlanych – praktyczne porady


Autor: Calisto Ganimedes


Niedawno zakupiona maszyna budowlana uległa uszkodzeniu? Trzeba wymienić niesprawne podzespoły? Sprawdź kilka praktycznych rad, jak kupić potrzebne części, jednocześnie nie przepłacając.


Zakup maszyny budowlanej to zawsze duże wydarzenie w historii firmy. Maszyny budowlane, zwłaszcza te większe, jak koparki, ładowarki czy wozidła, do tanich nie należą i każdy chce kupić jak najlepiej. I nie ma tu znaczenia, czy kupuje się maszynę nową, czy używaną. Najważniejsze, żeby była w dobrej cenie i nie psuła się. Niestety, charakterystyka pracy takiego sprzętu sprzyja sytuacjom, w których coś pęknie, z jakiegoś podzespołu zacznie kapać olej, a jeszcze inny uniemożliwi pracę operatorowi. Postaramy się przekazać parę praktycznych porad, jak przywrócić maszynę do pełnej funkcjonalności, jednocześnie nie przepłacając.

Proces zakupu części

Jeżeli właściciel zakupił maszynę marki, której wcześniej nie posiadał w swoim parku maszynowym, to przeważnie pierwszym jego krokiem jest znalezienie polskiego oficjalnego dealera tego sprzętu. Należy jednak mieć na uwadze, że w większości wypadków dealerzy skupiają się na sprzedaży nowych maszyn budowlanych, a dział części zamiennych stanowi uzupełnienie ich oferty. Dlatego też oferowane przez nich ceny mogą być stosunkowo wysokie. W takim przypadku warto poszukać firmy, która specjalizuje się w sprzedaży części do maszyn budowlanych, a zwłaszcza w konkretnych markach. Jest bardzo duża szansa, że oferta takiej firmy będzie znacznie bardziej konkurencyjna.

Innym dobrym pomysłem jest sprawdzenie producentów poszczególnych podzespołów. Powiedzmy, że uszkodziła się pompa hydrauliczna w maszynie. Bardzo często producentem pompy jest inna firma niż producent maszyny. Logicznym więc jest, że wytwórca maszyny kupuje części od wytwórcy pompy, narzucając swoje marże. Dlaczego w takim razie nie ominąć jednego pośrednika i nie poszukać części bezpośrednio u producenta zepsutego elementu? Może to znacznie zredukować koszty zakupu poszukiwanej części.

Odwiecznym pytaniem, zadawanym sobie przez właścicieli, jest: czy kupić używaną, czy nową część? Bardzo trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Nowe części, zwłaszcza te duże jak silniki lub mosty, są bardzo drogie. Ale należy pamiętać, że kupując część używaną, kupujemy przysłowiowego „kota w worku”. Bo może być tak, że wszystko w ciągu kolejnych lat będzie działać bezproblemowo albo tak, że po kilku miesiącach coś w używanym elemencie ulegnie uszkodzeniu.

Przy zakupie należy zwrócić uwagę na tzw. terminowe dostawy. Przeważnie u każdego producenta maszyny budowlanej występują dwa rodzaje cen: z dostawą pilną i z dostawą standardową. Oznacza to, że dana część może zostać do nas dostarczona w przeciągu 1-2 dni w pierwszym przypadku lub w terminie 10-12 dni w drugim. Między obiema opcjami różnice cenowe wynoszą około 10-15%. Więc jeżeli nasza sprawa nie jest pilna lub robimy zakupy na przyszłość, warto zapytać o dłuższy termin dostawy.

Na koniec pozostaje temat zamienników oryginalnych części, jednak jest on na tyle szeroki, że warto mu poświęcić osobny artykuł. Podsumowując, aby dobrze kupić poszukiwaną część, warto poświęcić trochę czasu i nieco poszukać. Kilka ofert od różnych dostawców pozwoli nam wybrać najlepszą opcję.


Części do maszyn budowlanych

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dom kontra mieszkanie

Dom kontra mieszkanie


Autor: Kasia Blue


Z pewnością nie raz zastanawiałeś się, która z opcji jest lepsza, dom czy mieszkanie. Okazuje się, że nie sposób jest wybrać faworyta, ponieważ połowa ludzi mieszka w domach, a druga wybiera życie w mieszkaniach. Bywa również tak, że ludzie mieszkający w blokach woleliby jednak dom, a Ci drudzy z kolei mieszkania.


Dom to z reguły budynek stojący na osobnej działce, wymaga dużych nakładów finansowych zarówno podczas planowania, budowy, jak i w trakcie wszelkiego rodzaju remontów. Właściciele często przywiązują się do niego ze względu na włożoną w budowę energię i pieniądze. Zaletą mieszkania w domu jest z całą pewnością większa prywatność, własna działka wokół domu, no i powierzchnia, jaką mamy do dyspozycji, a wadą duże koszty utrzymania, wszelkiego rodzaju naprawy dachu czy inne musisz wykonać sam i za własne pieniądze.

Mieszkanie jest powierzchniowo dużo mniejsze niż dom, nie masz własnej działki wokół niego, ale za to wszelkiego rodzaju naprawy związane z całym budynkiem wykonuje spółdzielnia. Kupno mieszkania jest dużo tańsze niż domu. Ponadto w mieszkaniu możemy mieszkać od razu, a dom musimy zbudować i wykończyć, co pochłania dużo czasu. W mieszkaniu gromadzimy mniej rzeczy z racji mniejszej powierzchni, dlatego z takiego mieszkania łatwiej się wyprowadzić i robimy to częściej niż mieszkając w domu, do którego się przywiązujemy z racji tradycji i wspomnień.

Ciężko podjąć decyzję, która z opcji jest lepsza, dom czy mieszkanie, ale niepodważalnym argumentem jest fakt, że większości z nas to jednak dom kojarzy się z naturą, ciepłem i rodzinną atmosferą. Dom kontra mieszkanie, nie można jednak dokonać wyboru, co lepsze. Należy pamiętać, że to, co nam się podoba i jest dla nas wygodniejsze, zależy w dużym stopniu od naszego stylu życia oraz gustu. Jedni wolą spokój, ciszę, więcej prywatności, drudzy z kolei nie wyobrażają sobie życia w ciszy.

Duży wpływ na wybór ma również prowadzony styl życia. Osoby aktywne zawodowo biorą pod uwagę odległość, jaką muszą pokonać, aby dostać się do pracy. Dlatego częściej wybierają mieszkania, a tym samym pobyt w mieście. Dom natomiast wiąże się z lokalizacją podmiejską i wiejską, dlatego wybierany jest częściej przez osoby, które prowadzą działalność rolniczą.


Biuro obrotu nieruchomościami REAL

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czy decydować się na profesjonalistów podczas wykonania specjalistycznych prac budowlanych?

Czy decydować się na profesjonalistów podczas wykonania specjalistycznych prac budowlanych?


Autor: Michał Mietski


Każdy z nas prowadził kiedyś mniejszy lub większy remont. Czasami dotyczyło to zwykłego malowania, innym razem zmiany, jakie planowaliśmy dokonać, były znaczne. Szczególnie trudnymi do pokonania były prace związane z wierceniem w betonie. W przypadku niewielkich otworów możliwe jest wywiercenie przy użyciu zwykłej wiertarki.


A jeśli chcielibyśmy zrobić drzwi w betonowej przegrodzie? Wtedy musimy skorzystać w usługi cięcia betonu, gdyż sami nie jesteśmy w stanie tego wykonać. W przypadku większych inwestycji problem taki również się pojawia. Rzadko ekipa budowlana posiada sprzęt, który umożliwi wiercenie lub cięcie betonu. Tym bardziej, jeśli mówimy o profesjonalnym wykonaniu tych czynności.

Wiercenie w betonie wymaga odpowiedniego sprzętu, tym bardziej, jeśli chcemy wykonać otwory o dużej średnicy. Warto dobrze wybrać ekipę, gdyż część z nich posiada wprawdzie jakiś sprzęt do wiercenia, ale wykonanie tego przez nich w sposób kompleksowy będzie trudne. Sprzęt jakim dysponują jest wybrakowany. Jeśli nie mamy pewności co do tego, kto będzie wykonywał pracę budowlane - warto to sprawdzić. Często już po wszystkim okazuje się, że pracę prowadziły osoby nie posiadające do tego kwalifikacji. Dodatkowo, po wykonaniu wiercenia może okazać się, że nie otrzymamy za wykonanie prac rachunku, który w przyszłości mógłby być podstawą do reklamacji.

Warto zatem decydować się na usługi profesjonalistów, którzy mimo pozornie wyższej ceny gwarantują nam to, czego nie mogą dać osoby profesjonalnie nie związane z tak specjalistycznymi pracami, jak wiercenie w betonie czy cięcie żelbetu. Czasem warto wydać trochę więcej ale wiedzieć, że po zakończonym zadaniu otrzymamy pełnowartościowy produkt, a nie coś, co i tak ktoś inny będzie musiał poprawić.

W sieci znaleźć już można wiele interesujących firm, które posiadają doświadczenie oraz bogatą bazę sprzętową. Zdecydowanie się na ich usługi w dłuższej perspektywie czasowej okaże się znacznie bardziej opłacalne. Tym bardziej, że duża liczba prac tego typu ma wpływ na późniejsze bezpieczeństwo użytkowania danego budynku.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zalety płyt warstwowych

Zalety płyt warstwowych


Autor: Agnieszka Ewert


W budownictwie najistotniejsze jest używanie dobrej jakości materiałów. To od nich zależy, czy konstrukcja będzie solidna czy też nie. Musi przetrwać długie lata narażona na ciągłą eksploatację oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.


Płyty warstwowe, są bardzo często używanym materiałem budowlanym. Płyty warstwowe posiadają rdzeń styropianowy. Dzięki temu są lekkie i łatwe w użyciu. Budowanie konstrukcji stalowych z użyciem płyt warstwowych znacznie skraca czas realizacji. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób można zbudować duże powierzchnie w postaci hal przemysłowych i sportowych, obiektów chłodniczych, pawilonów gastronomicznych, salonów samochodowych, myjni i wielu innych rozwiązań. Płyty warstwowe są również bardzo dobre do budowy chłodni i mroźni, o ich przydatności decydują rewelacyjne właściwości termoizolacyjne, niech świadczy o tym fakt, że płyta o grubości 300 mm charakteryzuje się współczynnikiem przenikania ciepła u0 = 0,13 W/m2K! Płyty warstwowe, zwane inaczej płytami obornickimi charakteryzują się małym ciężarem, wysoką jakością i estetyką, możliwością stosowania w układach pionowych i poziomych, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Przeznaczeniem płyt warstwowych jest używanie ich jako materiałów budowlanych stosowanych w zakresie jako ściany osłonowe i wewnętrzne, przykrycia dachów, zewnętrzne, działowe i stropy w komorach chłodniczych, oraz elementy docieplenia budynków. Budując obiekty warto postawić na materiały dobrej jakości. To w końcu one w głównej mierze decydują o trwałości powstałego obiektu oraz o komforcie użytkowania jaki dany obiekt stworzy. Nie można oszczędzać na materiałach budowlanych, gdyż jest to oszczędność pozorna, a odłożone pieniądze będzie trzeba zainwestować w naprawy lub wymiany.


płyty obornickie --> wysoka jakość materiałów budowlanych

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Odbiór mieszkania z rynku wtórnego

Odbiór mieszkania z rynku wtórnego


Autor: Mariusz Grela


Odbiór własnego mieszkania to często bardzo stresująca sytuacja. Poniższy tekst opisuje alternatywę, jaką jest profesjonalny odbiór z wyspecjalizowaną w takich działaniach firmą.


Odbiór mieszkania z rynku wtórnego
Popularne jest dzisiaj zlecanie odbiorów mieszkań zakupionych od deweloperów osobom z wykształceniem technicznym lub/i z uprawnieniami budowlanymi. Jednak rzadko kiedy osoby takie są wynajmowane do odbioru mieszkania z rynku wtórnego.

Z całą pewnością procedura takiego odbioru przebiega nieco inaczej, ponieważ nie mamy po drugiej stronie dewelopera, któremu możemy zgłosić usterkę, ale mamy sprzedawcę, a często też pośrednika w sprzedaży nieruchomości, z którymi, mając pełną informację o interesującym nas mieszkaniu, możemy negocjować jego cenę i inne warunki potencjalnej umowy sprzedaży. Odbiór takiego mieszkania przebiega nieco podobnie jak odbiór mieszkania od dewelopera.

Sprawdzane są ściany, posadzki (jeżeli jest to możliwe), izolacje i spadki na balkonie, ogólny stan nieruchomości i tworzona jest lista zalecanych robót remontowych, która daje potencjalnemu nabywcy pogląd na to, ile trzeba będzie w takie mieszkanie zainwestować.

Można też zlecić profesjonalistom wykonanie kosztorysu lub szczegółowej analizy nakładów niezbędnych do wykonania w wypatrzonym mieszkaniu robót remontowych, które z jednej strony wynikać będą z koncepcji wykończenia mieszkania stworzonej przez kupującego, z drugiej strony będą wynikały z zaleceń specjalisty, który sprawdza dla nas mieszkanie (np. wymiana instalacji elektrycznej, skucie i wyrównanie posadzek, izolacje na balkonie, izolacje w łazience etc.).

Są to rzeczy, o których na ogół nie myślimy, a jednak remont generalny po zakupie mieszkania jest właściwie idealnym czasem na przeprowadzenie takich robót kompleksowo, by przez kolejne kilka lat się niczym nie martwić. Wyobraźmy sobie sytuację, że planujemy kupić nieruchomość z rynku wtórnego w budownictwie z lat 80. czy nawet początku 90. Jakość wykonywanych wówczas robót niejednokrotnie pozostawiała wiele do życzenia. A my z jednej strony, chcąc kupić mieszkanie już wykończone, a z drugiej strony, chcąc uzyskać w nim pewien standard wykończenia, musimy być świadomi tego, co będzie trzeba zrobić ze ścianami, sufitami etc., aby spełniały nasze wymagania.

Podczas odbioru wykonywanego przez profesjonalistę uzyskamy informację, jaki sposób naprawy bądź jaka technologia najskuteczniej pomoże nam uzyskać zamierzony efekt i ile to będzie kosztować.Warto zasięgnąć porady specjalistów, by skonfrontować ich opinie z naszymi i znaleźć remontowy „złoty środek” po to, by efekt był satysfakcjonujący, by mieszkanie było funkcjonalne i aby nasze portfele przy tym nie zostały zbyt mocno nadwyrężone.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Najważniejsze jest bezpieczeństwo


Autor: Marek Kunc


Właściciele oraz zarządcy nieruchomości są zobowiązani prawem i ustawą do tego, żeby wykonywać wszelkie niezbędne przeglądy budowlane oraz przeglądy okresowe budynków, ponieważ są one niezbędne do tego, aby można było szybko reagować, gdy pojawią się jakieś usterki.


przegladPoza tym, przeglądy okresowe budynków są potrzebne, aby wyeliminować wszelkie niebezpieczeństwa, które mogłyby zagrozić życiu i bezpieczeństwu osób, które zamieszkują nieruchomość lub z niej korzystają. Przeglądy budowlane muszą być przeprowadzane przez fachowców. Mogą je przeprowadzać osoby, które posiadają tytuł Rzeczoznawców Budowlanych, ponieważ takie są przepisy, ponieważ wszelkie informacje, które znajdą się w protokole stanowią jedyną podstawę do tego, aby podejmować jakiekolwiek poprawy stanu technicznego budynku.

Profesjonalne przeglądy budowlane muszą być wykonywane na budynkach całkiem nowych, aby dopuścić je do użytkowania oraz na budynkach starych, aby były one jak najbardziej bezpieczne. Nad całym tym procesem czuwa nadzór budowlany. Jednakże nad całym bezpieczeństwem nieruchomości nie czuwa tylko nadzór budowlany, ale przede wszystkim osoby, które wykonują przeglądy budowlane, które trzeba wykonywać co najmniej raz do roku. Takim kontrolom poddawane są instalacje gazowe, elektryczne, przewody kominowe, wentylacja oraz piorunochrony. Raz na pięć lat trzeba wykonywać przeglądy okresowe, które kontrolują estetykę budynku oraz jego otoczenia. Podczas tych kontroli sprawdza się też instalacje elektryczne oraz zabezpieczające przed piorunami. Nie można zapomnieć też o kontrolowaniu izolacji, uziemień i innych niezbędnych instalacji, które są narażone na ewentualne uszkodzenia i szybkie zużycie.

Wszystkie budynki muszą być dopuszczone do użytku. W przeciwnym razie nikt nie będzie mógł w nich zamieszkać ani pracować, ponieważ nikt nie wyda specjalnego pozwolenia. Nadzór budowlany czuwa nad tym, aby wszystkie budowle posiadały aktualne i pozytywnie rozpatrzone przeglądy budowlane.


Profesjonalne przeglądy budowlane

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kontenery do transportu żywności

Kontenery do transportu żywności


Autor: Marek Kunc


W jaki sposób docierają do nas owoce z egzotycznych krajów albo mięso z odległych zakątków Polski? Jadą do nas w kontenerach.


Kontenery morskieGdyby nie one, dostawalibyśmy żywność zepsutą, a przez to zupełnie niezjadliwą i trującą. Do naszego kraju importowane są olbrzymie ilości żywności. Nie są to tylko warzywa i owoce, ale także mięso, nabiał i innego rodzaju produkty spożywcze o ograniczonym terminie ważności. Jak przewieźć takie ilości bez obawy, że w transporcie się zepsują? Właśnie w kontenerach.

Do przewozu żywności z odległych zakątków świata służą przede wszystkim kontenery morskie, które do danej lokacji przybywają na statkach handlowych. Znad morza przetransportowane towary muszą jednak przebyć dalszą drogę. W naszym kraju odbywa się to najczęściej drogą lądową, a dokładnie transportem samochodowym. Przewożone produkty przepakowywane są na samochody-chłodnie albo do mniejszych kontenerów, które z kolei ładowane są na samochody ciężarowe. Tego typu „pojemniki” na żywność mają za zadanie bezpiecznie przechować żywność przez cały czas transportu. Każdy z nich, czy to kontener morski, czy jakiś mniejszy „pojemnik” na żywność, musi spełniać najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa. Najczęściej są one hermetycznie zamykane, by nie dopuścić do zmian temperatury albo dostania się do wnętrza niepożądanych drobnoustrojów. Do produkcji kontenerów przeznaczonych do przewozu żywności używa się zazwyczaj żelaza.

Obiekty z żelaza łatwo jest bowiem utrzymywać w czystości, a przecież czystość i higiena to podstawa, jeśli chodzi o transport żywności. Po każdym zastosowaniu należy kontener oczyścić z resztek produktów spożywczych, umyć przyjaznymi dla człowieka środkami i zdezynfekować. Przecież każdy wie, że wystarczy jedno zepsute jabłko, żeby popsuł się cały koszyk. Kontenery powinny być ponadto zawsze używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W jednych więc przewozi się nabiał, w innym mięso, a w jeszcze innym owoce. Taki podział zmniejsza ryzyko psucia się przewożonej w nich żywności.


Kontenery

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co to jest sklejka?

Co to jest sklejka?


Autor: Marek Kunc


Sklejka to inaczej mówiąc płyta warstwowa, czy też dykta. Zaliczana jest ona do materiałów kompozytowych, czyli takich, które składają się z więcej niż jednego elementu.


SklejkaSklejki produkuje się z cienkich warstw drewna, których grubość wynosi kilka milimetrów. Forniry, czyli arkusze drewna są układane względem siebie pod kątem prostym, a następnie sklejane. Sklejka zostaje sprasowana w prasie w wysokiej temperaturze, tworząc płytę o budowie krzyżowej, która nadaje powstałej płycie doskonałe własności wytrzymałościowe. Sklejki posiadają zawsze nieparzystą liczbę fornirów.

Wszystkie warstwy płyty, z wyjątkiem fornirów zewnętrznych, muszą być tego samego rodzaju drewna oraz jednakowej grubości. Sklejki mogą być wytwarzane z drzew egzotycznych lub też polskich, takich jak: brzoza, sosna, olcha, dąb, czy mahoń. Bardzo istotną zaletą sklejki jest to, iż pomimo niewielkiej grubości, jest ona wytrzymała na obciążenie. Poza tym daje możliwość łatwego modelowania oraz wyginania. Dzięki temu jest ona często wykorzystywana w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak budownictwo, szkutnictwo czy też branża meblarska. Materiał ten jest tak popularny, dlatego, iż jest wytrzymały, lżejszy od innych materiałów drewnopochodnych oraz charakteryzuje się niską przepuszczalnością ciepła. Posiada również wysokie walory estetyczne.

Produkowana jest z materiałów odnawialnych przyjaznych dla środowiska. Istnieje kilka różnych rodzajów sklejki. Wyróżniamy sklejki foliowane (szalunkowe, antypoślizgowe), suchotrwałe i wodoodporne. Poza tym materiał ten możemy podzielić ze względu na inne kryteria, takie jak: rodzaj drewna w obłogu (np. liściasta, iglasta), rodzaj drewna w sklejce (jednorodzajowa, wielorodzajowa), kierunek przebiegu włókien w obłogu, postać obłogu, postać wyrobu, stopień odporności na działanie wody, stopień mechanicznej obróbki powierzchni(nieszlifowana, szlifowana, cyklinowana), sposób uszlachetniania sklejki (np. impregnowana) oraz jej przeznaczenie (ogólne lub specjalne).


Więcej o sklejkach

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wysoka jakość, spektrum zastosowań – cegły klinkierowe

Wysoka jakość, spektrum zastosowań – cegły klinkierowe


Autor: Marek Kunc


Popularny materiał budowlany, jakim jest cegła klinkierowa, znajduje od wieków szerokie zastosowanie w budownictwie. Specyfika wytwarzania, surowiec oraz wyjątkowe właściwości sprawiły, że branża budowlana chętnie sięga po ten właśnie budulec. Surowcem, który jest podstawą jeśli chodzi o cegły, jest klinkier.


Jest to tworzywo ceramiczne, uzyskiwane w procesach wypalania glin w odpowiedniej proporcji z kwarcem i wodą. W tym celu wykorzystywane są gliny żelaziste, wapienno-żelaziste oraz wapienno–magnezjowe. Rodzaj i skład surowca, a także temperatura wypalania, determinują pewne właściwości klinkieru, takie jak chociażby jego barwa.

Mogą być to odcienie brązu, czerwieni albo koloru pomarańczowego. Podstawowe walory, jakimi odznacza się klinkier, pozostają jednak niezmienne. Materiał ten odznacza się przede wszystkim strukturą nieporowatą, nie chłonie wody, nie nasiąka. Ponadto jest bardzo odporny, co przenosi się na produkt finalny, jakim jest cegła klinkierowa. W budownictwie ceni się ten budulec właśnie za odporność na uderzenia, uszkodzenia, zbrudzenia – cegła klinkierowa jest łatwo zmywalna. Również warunki atmosferyczne nie będą miały negatywnego wpływu na cegły klinkierowe. Charakteryzują się bowiem pełną odpornością na mróz, nie straszna im deszczowa pogoda ani śnieg, ani słonce. Dlatego właśnie cegła klinkierowa jest znakomitym materiałem na elewacje. Szczególnie, że są również bardzo estetyczne, efektowne, a bogata paleta kolorów w przypadku cegieł czy płyt klinkierowych to dodatkowy atut. Cegły klinkierowe to również cegły kominowe, wykorzystywane przy budowie wysokich, przemysłowych, wolnostojących kominów, gdzie ich właściwości są bardzo istotne.

Podobnie jak w przypadku kanalizacyjnych cegieł klinkierowych - odporność na substancje chemiczne, korozję, działanie czynników biologicznych ma tutaj ogromne znaczenie. Jak widać, klinkier oraz wytwarzane z niego cegły klinkierowe to materiał o wysokiej jakości, szerokim spektrum zastosowań, który od lat jest wręcz niezastąpiony.


Cegły klinkierowe - aranżacje

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Projekt organizacji ruchu a budowa domu

Projekt organizacji ruchu a budowa domu


Autor: MrFloyd


Gdy zdecydujemy się na budowę własnego domu, niejednokrotnie ponieść musimy znaczne koszty, w tym te natury emocjonalnej. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat dość ważny, lecz często zapomniany - co grozi konsekwencjami (również finansowymi).


Bardzo często zanim zamieszkamy w wymarzonym domu, zmierzyć musimy się z załatwieniem wszelakich formalności związanych z podłączeniem do niego mediów, takich jak prąd, woda, gaz, przyłącze kanalizacyjne czy np. kabel światłowodowy (jakże ważny dla osób korzystających z tradycyjnego podłączenia do internetu).

Każdy z nas wcześniej czy później odbyć musi przysłowiową ,,pielgrzymkę” po różnego rodzaju instytucjach, w których co rusz piętrzą się przed nami wymagania, jakie musimy spełnić, żeby legalnie zamieszkać w naszym domu.

Bywa, że przy podłączaniu się do sieci np. wodociągowej musimy dostać się do przyłącza, które znajduje się w pasie drogowym. W tym momencie pojawia się problem – firma, którą wynajęliśmy, często nie posiada specjalistów potrafiących tworzyć projekty organizacji ruchu. Jest to o tyle istotne, że przy wykonywaniu prac budowlanych w pasie drogowym musimy zadbać o bezpieczeństwo poruszających się w tym czasie użytkowników dróg.

Mamy w tym momencie wybór - albo skorzystamy z oferty firmy, która zajmuje się profesjonalnie inżynierią ruchu i stworzy dla nas projekt organizacji ruchu lub próbujemy sami stworzyć odpowiednią dokumentację, bazując na różnego rodzaju podręcznikach, w tym tych powszechnie dostępnych w internecie.

Jeżeli zdecydujemy się sami wybrać do urzędu, narysować projekt, pomimo tego, że zajmie nam to odrobinę czasu – śmiało będziemy mogli pochwalić się przed znajomymi, że organizacja ruchu nie stanowi dla nas żadnego problemu.


http://www.inżynieriaruchu.pl/index.html

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wytrzymałość drewna

Wytrzymałość drewna


Autor: Janina Dudek


Co jest istotne przy wyborze gatunku drewna do zastosowania na konstrukcje drewniane? Przede wszystkim wytrzymałość surowca drzewnego, czyli co tak naprawdę?


W celu sklasyfikowania wytrzymałości drewna używa się jego średniej wartości, która określana jest po przejściu przez surowiec kilku istotnych testów. Istotne jest, że testuje się drewno o określonej wilgotności - standardowo do porównywania właściwości drewna przyjmuje się jego wilgotność wynoszącą 15%. Ewentualnie można porównywać wytrzymałość materiału o innej wilgotności, niemniej jednak przy jakiejkolwiek klasyfikacji powinna zostać załączona informacja na temat warunków pomiaru.

Zdolność surowca drzewnego do przeciwstawiania się działaniu zewnętrznych sił mechanicznych może być testowana na wiele sposobów. Trzeba pamiętać, że wytrzymałość jest pojęciem „wielowymiarowym”. Mianowicie, można testować różne rodzaje wytrzymałości: doraźną, na przecinanie w poprzek/wzdłuż włókien, na rozciąganie, na rozciąganie w poprzek/wzdłuż włókien, na rozłupanie, na skręcanie, na ścinanie w poprzek/wzdłuż włókien, na ściskanie w poprzek/wzdłuż włókien.

Po przeprowadzeniu odpowiednich testów (powyższych i ewentualnie też innych) drewnu zostaje przypisana klasa wytrzymałości- KXX. Cyfra po literze K bliżej określa wytrzymałość surowca drzewnego na zginanie: w kolejności od najbardziej wytrzymałego wyróżniamy klasy: K39, K33, K27 i K21. Drewno konstrukcyjne, najczęściej stosowane przez takich przetwórców jak tartak, to przede wszystkim drewno o wytrzymałości K27 i K33. Drewno K21 jest zbyt słabe pod zastosowania takie jak na przykład więźba dachowa, z kolei K39 jest trudniej dostępne i znacznie droższe, a różnica w wytrzymałości jest nieistotna do zastosowania konstrukcyjnego. W rzeczywistości K27 i K33 na tyle świetnie sprawdzają się w takim przeznaczeniu, że po prostu nie opłaca się stosować tak wytrzymałego drewna pod przeznaczenie budowlane.


Tartak Izbica, znany jest ze swojej solidności, oferuje wszelkiego typu drewno konstrukcyjne, takie jak: więźba dachowa, tarcica sucha (i mokra), deska podłogowa sosnowa, modrzewiową i inne, boazeria i sztachety drewniane. Tartak Izbica oferuje doradztwo, bezpłatny transport przy dużych zamówieniach i otwarty jest na zamówienia niestandardowe.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zakup mieszkania z rynku wtórnego

Zakup mieszkania z rynku wtórnego


Autor: Sławek N.


Jak kupić mieszkanie?
Przeraża cię perspektywa zakupu mieszkania i wszelkie formalności, których należy dopełnić? To nie jest takie trudne, jak się pozornie wydaje. Najważniejsze to dopełnienie wszelkich formalności w odpowiedniej kolejności.


Po pierwsze: ZNALEZIENIE ODPOWIEDNIEGO MIESZKANIA

Możesz szukać sam wśród ofert dostępnych na portalach internetowych lub w prasie, jednak ja polecam inny sposób. Obecnie niestety zdecydowana większość sprzedających dokonuje transakcji poprzez agencje nieruchomości, dlatego samodzielne szukanie mieszkania raczej nie przynosi efektów i niestety nie wiąże się z ograniczeniem kosztów. Musimy przygotować się na to, że sprzedaż zostanie dokonana przy udziale agenta nieruchomości, co wiąże się z prowizją dla biura pośrednictwa. Według mnie najkorzystniejsze jest podpisanie umowy z jedną agencją, która będzie odpowiedzialna za prezentacje wszystkich ofert. Pozostałe mają obowiązek udostępnienia mieszkań także innym pośrednikom, dlatego możemy wybrać jedną agencję. Prowizję płacimy oczywiście tylko wtedy, gdy zdecydujemy się na jakąś ofertę. Możemy wtedy też liczyć na pomoc w podpisaniu umowy przedwstępnej, która jest niezbędna dla banku.

Po drugie: WYBÓR BANKU

Gdy znajdziemy idealne mieszkanie, konieczne jest podpisanie umowy przedwstępnej, która będzie podstawą dla banku do kalkulacji kredytu. Przy wyborze odpowiedniej oferty kredytu także warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Firmy doradcze nie pobierają od nas opłat za usługi doradcze, koszt ten jest przeniesiony na bank, z którego usług skorzystamy. Innymi słowy, firmy pośredniczące osiągają zysk od banku, którego produkt uda im się sprzedać. Agent przedstawi nam kilka najkorzystniejszych ofert kredytowych z uwagi na cel zakupu, dostępne środki i koszty kredytu. Otrzymujemy pełną informację o wielu produktach, jednak mamy pełny wpływ na wybór oferty. Firma może tez w naszym imieniu złożyć potrzebne dokumenty i zbadać naszą zdolność kredytową. Gdy zdecydujemy, która oferta jest dla nas najlepsza, agencja dopełni formalności i powiadomi nas o decyzji banku.

Po trzecie: AKT NOTARIALNY

Po przyznaniu kredytu i jego uruchomieniu, zostaje ostatni krok, czyli przepisanie prawa własności do mieszkania, czym zajmują się notariusze. Po przelaniu środków z kredytu dla rzecz sprzedającego, powinno nastąpić przekazanie prawa własności poprzez akt notarialny. Konieczne jest spotkanie stron u notariusza, co wiąże się z wniesieniem opłaty na jego rzecz (koszty ponosi kupujący) oraz uregulowaniu podatku, w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego. Agent nieruchomości powinien nas powiadomić o niezbędnych formalnościach, które należy spełnić, aby zmiana własności została dokonana. Procedury dotyczące spełnienia wszystkich 3 kroków mogą być dokonane nawet w kilkanaście tygodni, jeśli zależy nam na czasie, jednak nie należy się spieszyć. Formalności są trochę uciążliwe i kosztowne, dlatego warto wybrać odpowiednie mieszkanie i przeprowadzić procedury z należytą starannością, aby ich nie powtarzać.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czym jest ekobudownictwo?

Czym jest ekobudownictwo?


Autor: Maria Porwoł


Ekobudownictwo lub eco budownictwo jest zagadnieniem bardzo mocno związanym z problemem minimalizacji zużycia energii. Budowanie ekologiczne polega zarówno na wykorzystywaniu przyjaznych środowisku materiałów, ale również na trosce o zmniejszanie zapotrzebowania na energię w budynkach.


budownictwo ekologiczne

Zagadnienie dotyczy więc nie tylko domów czy mieszkań, ale coraz częściej budynków komercyjnych czy użyteczności publicznej. Ekologiczne budownictwo opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu w trakcie budowania odnawialnych i przyjaznych materiałów, które nie emitują szkodliwych substancji, a przy tym są energooszczędne. Materiały budowlane z recyklingu, takie jak drewno czy cegły, są ważnym elementem tego rodzaju budownictwa.

Drugą, równie ważną częścią ekobudownictwa, jest oszczędność energii. Zastosowanie kolektorów solarnych, odpowiedniego ocieplenia czy też inteligentnych systemów zarządzania budynkiem zmniejsza zasadniczo zużycie energii. Odpowiednie położenie budynku i wykorzystanie naturalnego oświetlenia poprawia funkcjonalność wszystkich pomieszczeń.

Ergonomia w budownictwie to ważny czynnik, wpływający na zwiększenie się popularności tego typu rozwiązań. Poprawa właściwości energooszczędnych budynków sprawia, że ekologiczne budownictwo coraz częściej stosuje się w budynkach komercyjnych, np. inteligentnych biurach czy hotelach. Są to budowle najczęściej wyposażone w system inteligentny, który zarządza ogrzewaniem, oświetleniem, roletami czy też zwiększa bezpieczeństwo. Specjalne systemy czujników natychmiast powiadamiają o niebezpieczeństwie, takim jak pożar czy zalanie. Ponadto dzięki takim rozwiązaniom można uniknąć kradzieży. Kolejną ważną zaletą inteligentnych systemów zarządzania budynkami jest możliwość zamontowania systemu Multiroom, dzięki czemu w domu czy hotelu można urządzić niewielką salę kinową.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Instalacje sanitarne w budownictwie mieszkalnym

Instalacje sanitarne w budownictwie mieszkalnym


Autor: Maciej Kaczor


W dzisiejszym świecie każdy powstający budynek musi mieć odpowiednio zaprojektowaną instalację sanitarną. Działalnością tą zajmują się właściwie przygotowani specjaliści, którzy starają się swoje plany dostosować do obowiązujących wymogów oraz oczekiwań osób, które będą użytkować określony budynek.


Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia estetyki oraz wygody użytkowania.

W przypadku mieszkalnictwa sytuacja wydaje się być wyjątkowa. Oprócz wcześniej wspomnianych aspektów, dochodzą tutaj także sprawy związane z bardzo indywidualnymi upodobaniami mieszkańców. Inne zasady będą dotyczyły instalacji sanitarnych związanych z zewnętrzną stroną budynku, inne też będą pomysły w zakresie estetycznych rozwiązań. Obecnie na rynku znajduje się kilka możliwości wyboru.

Do najpopularniejszych rozwiązań należy instalowanie kratek ściekowych. Na zewnątrz budynków służą one przede wszystkim do odprowadzania zbierającej się wody opadowej. W tej sytuacji instalowane są głównie przy drzwiach wejściowych do budynków. Wpusty podłogowe świetnie sprawdzają się także przy zbieraniu wody spływającej z dachów oraz często są montowane przy kranach służących do podlewania na przykład ogródków znajdujących się wokół domu. Ich odpowiednie zainstalowanie znacznie ułatwia korzystanie z zewnętrznych zaworów wody.

Kratki ściekowe wewnątrz budynków zazwyczaj zakładane są w łazienkach, piwnicach i suterynach. Mają za zadanie odprowadzić wodę gromadzącą się w pomieszczeniach. Coraz częściej instalowane są zamiast kabin prysznicowych. Stosowanie wpustów związane jest z instalowaniem odwodnień liniowych. Sposób ten obecnie zyskuje coraz większą popularność. Wiele osób, które nie chcą instalować brodzika, wybiera właśnie tę opcję. Jej dużą zaletą jest estetyka, gdyż doskonale integruje się z posadzką. Kolejnym atutem jest duża przepustowość wody – nawet 1,2 litra na sekundę. Pełna wydajność jednak zależy od doboru odpowiedniego syfonu. Ich niezaprzeczalną zaletą jest także wygoda dla osób starszych, dla których wszelkie progi mogą stanowić problem. Zainstalowanie takiego wypustu sprawia, że przejście między prysznicem a resztą łazienki jest całkowicie płynne. Do wad takiego rozwiązania należy fakt, że w często w starszym budownictwie nie jest możliwe zainstalowanie takiego odwodnienia. Należy dobrze się zastanowić i wybrać opcję, która najlepiej będzie odpowiadała naszym potrzebom i oczekiwaniom.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Odwodnienia liniowe - wady i zalety stosowana plastikowych lub nierdzewnych rozwiązań

Odwodnienia liniowe - wady i zalety stosowana plastikowych lub nierdzewnych rozwiązań


Autor: Maciej Kaczor


Przystępując do budowy takich obiektów jak hale, garaże, magazyny czy pomieszczenia socjalne, powinniśmy zastanowić się nad najkorzystniejszym rozwiązaniem, które umożliwi sprawne odprowadzanie wody. Odwodnienia liniowe mają na celu przede wszystkim odprowadzenie nadmiaru płynów z powierzchni poziomej do kanalizacji.


Na rynku znajduje się obecnie szeroka gama możliwości wyboru odpowiednich odwodnień. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na rodzaj i materiał, z którego powinny być one wykonane. Wśród występujących typów, odwodnienia liniowe można podzielić na: kanały rynnowe, kanały łazienkowe oraz kanały szczelinowe. Pierwsze z nich znajdują zastosowanie w zakładach spożywczych, chemicznych i farmaceutycznych. Kanały szczelinowe używane są głównie w basenach, pasażach; mają na celu oddzielenie od siebie suchych i mokrych powierzchni. Jeżeli chodzi o materiał, z którego wykonane są kratki ściekowe liniowe, mamy do wyboru plastik, beton oraz stal nierdzewną. Istnieją jednak ograniczenia, jak w przypadku pomieszczeń, w których występuje kontakt z żywnością, przez które nasz wybór zostaje zawężony. W tym przypadku musimy stosować odwodnienia nierdzewne.

Zarówno odwodnienia plastikowe, jak i stalowe mają swoje wady i zalety. Kanały linowe nierdzewne są przede wszystkim wykonane z wysokiej jakości stali. Materiał ten oraz konstrukcja samego odwodnienia zapewniają optymalną wytrzymałość i są odporne na odkształcenia. W sytuacji, gdy kanały liniowe stosowane są w przemyśle, gdzie mają częsty kontakt ze związkami chemicznymi, zalecane jest stosowanie jedynie wyrobów ze stali nierdzewnej. Zapewnia to bezpieczeństwo oraz sprzyja higienie. Na odwodnieniu nie osadzają się zanieczyszczenia, przez co może ono dłużej pełnić swoją rolę.

Odwodnienia plastikowe będą z kolei bardzo dobrze sprawdzały się w sytuacji, gdy zdecydowanie mniej będą narażone na kontakt z wodą. Ich niezaprzeczalną zaletą jest także niższa cena. Są one jednak bardziej podatne na zniszczenia. Decydując się na plastik, trzeba być pewnym, że spełni on swoją rolę; w innym wypadku oszczędność na materiale może okazać się tylko pozorna.

Dokonując wyboru odpowiednich odwodnień, należy się przede wszystkim zastanowić, jaką rolę mają one pełnić i z jakimi substancjami będą się stykać. Taka klasyfikacja pomoże trafnie wybrać materiał, z którego powinny być wykonane. Będzie to gwarancją satysfakcji z użytkowania.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Termomodernizacja – rosną wymagania inwestorów

Termomodernizacja – rosną wymagania inwestorów


Autor: Katarzyna Zajchowska


Inwestorzy zlecający termomodernizację coraz większą wagę przykładają do wysokiej jakości usług. Jak jednak wynika z ostatniego badania TNS Pentor Poznań dotyczącego rynku ociepleń budynków, ich oczekiwania rozmijają się niekiedy z praktykami stosowanymi w branży izolacyjnej.


Rosną oczekiwania wobec wykonawców termomodernizacji

W okresie ostatnich pięciu lat wypłacono premie termomodernizacyjne, dzięki którym możliwe było zrealizowanie ponad 15 000 inwestycji. Doświadczenia tak dużej liczby inwestorów umożliwiły dzisiejszym zleceniodawcom dostęp do obszernej bazy wiedzy na temat termomodernizacji oraz do opisów dobrych, jak i złych praktyk.
Świadomi inwestorzy dążą do jak najefektywniejszego wykonania prac związanych z modernizacją budynków i bardziej krytycznie przyglądają się oferentom. Zleceniodawcy złożonych robót termomodernizacyjnych poszukują wiarygodnych firm, których doświadczenie wsparte jest referencjami.

W pogoni za niższa ceną

Jedną z kluczowych decyzji towarzyszących termomodernizacji budynku jest dobór odpowiedniego systemu ocieplenia. Jego jakość i wykonanie mają decydujący wpływ na energooszczędność inwestycji, trwałość elewacji oraz wygląd budynku. Każdy z systemów ocieplenia składa się z odpowiednio dopasowanych elementów objętych wspólną aprobatą techniczną. Ich parametry uzupełniają się i dzięki temu system jako całość zachowuje swoje właściwości, a izolacja przynosi długotrwałe i satysfakcjonujące efekty.
Tymczasem jak wynika z badania TNS Pentor Poznań „Rynek ociepleń budynków w Polsce”, jedna trzecia prac ociepleniowych w naszym kraju odbywa się przy użyciu przypadkowych materiałów różnych marek. Zleceniodawcy którzy chcą zaoszczędzić na izolacji powinni pamiętać, że producenci systemów ociepleń udzielają gwarancji tylko i wyłącznie wówczas, gdy skorzystano z pełnej i certyfikowanej linii produktów danego systemu. W przypadku usterki systemu niecertyfikowanego, koszt naprawy izolacji pokrywa wykonawca lub inwestor, który zgodził się na zastosowanie tańszych odpowiedników. Nakłady na naprawę są zazwyczaj zdecydowanie wyższe niż oszczędności, które przyczyniły się do wystąpienia usterki.

Wsparcie dla rynku termomodernizacji

Aby zdobyć zaufanie dużych zleceniodawców, wykonawcy muszą wypracowywać coraz wyższe standardy pracy oraz dbać o profesjonalny i wiarygodny wizerunek. Ważna jest edukacja wykonawców i inwestorów oraz sprawne nawiązywanie współpracy między nimi.
Przed rozpoczęciem inwestycji warto zasięgnąć informacji na temat danego wykonawcy, zapoznać się z jego referencjami oraz opiniami dotychczasowych klientów. W Internecie znaleźć można wiele portali oraz forum poświęconych tematyce termomodernizacji, premii termomodernizacyjnej oraz innych źródeł dofinansowania przedsięwzięć z tego zakresu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1.wspieranie działalności gospodarczej dziedzinie gospodarki elektronicznej INNOWACYJNA GOSPODARKA Narodowa Strategia Spójności UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość!


Więcej informacji na: www.termomodernizacja.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kratki ściekowe w przemyśle XXI wieku

Kratki ściekowe w przemyśle XXI wieku


Autor: Maciej Kaczor


Artykuł wprowadza czytelnika w historie kratek ściekowych oraz wyjaśnia powody ich powstania poczynając od starożytności a kończąc na XXI wieku. Odsłania również ich dzisiejsze zastosowanie oraz miejsca w których się je stosuje.


Woda stanowi nieodłączny element ludzkiego życia. Człowiek nie mógłby bez niej funkcjonować. Są jednak dziedziny życia, w której trzeba poradzić sobie z jej nadmiarem i efektami ubocznymi powstającymi przy jej różnorodnym wykorzystywaniu. Człowiek, odkąd rozpoczął swoją aktywność przemysłową i rolniczą, musiał borykać się z problemami związanymi z odprowadzaniem wody. Nie bez przyczyny za jeden z największym wynalazków świata starożytnego uznaje się powstałe wtedy systemy melioracyjne, które po dzień dzisiejszy zachwycają swą pomysłowością. W tym czasie też udoskonalono system urządzeń kanalizacyjnych, za pomocą którego odprowadzano ścieki i nieczystości poza obręb miast. Niestety w późniejszym okresie ludzkość miała problemy z usuwaniem zanieczyszczeń, co prowadziło do licznych chorób i epidemii. Współczesność przyniosła dopiero odpowiednie i praktyczne rozwiązania.

Kratki ściekowe

XXI wiek związany jest z gwałtownym rozwojem techniki i komputeryzacji zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym. Rozwój ten związany jest także z nowymi metodami, stosowanymi w kanalizacji. Współczesne kratki ściekowe wydają się być doskonałym rozwiązaniem, który zdecydowanie ułatwia funkcjonowanie różnych gałęzi przemysłu. Przeciętny człowiek jednak nie zdaje sobie sprawy jak dużą rolę odgrywają w funkcjonowaniu tej części gospodarki. Każda mleczarnia czy zakład farmaceutyczny musi korzystać z kratek ściekowych po to, by móc normalnie prowadzić swoją działalność. Wpusty podłogowe bo tak inaczej nazywane są owe kratki ściekowe służą bowiem do odprowadzania wody, ścieków oraz substancji technologicznych z powierzchni posadzek do systemu kanalizacji, czyli prawie każdy zakład przemysłowy musi z nich korzystać. Kratki ściekowe stosowane są także w zakładach chemicznych, kuchniach i szpitalach, zakładach spożywczych, magazynach, w zapleczach sanitarnych i gastronomicznych oraz toaletach, prysznicach i szatniach. Niezwykle ważny jest więc odpowiedni wybór kratek ściekowych oraz zwrócenie uwagi na ich jakość. Należy się zastanowić, z jakiego tworzywa powinny być wykonane oraz jaki rodzaj wybrać. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na trzy główne parametry: ilość ścieków, ilość części stałych w ściekach oraz siłę nacisku. W przemyśle niezwykle ważny jest także kształt kratek, które muszą sprawnie odprowadzać wszelkie nieczystości i zapobiegać ich zatrzymywaniu się. Przemyślany zakup gwarantuje usprawnienie funkcjonowania całego zakładu przemysłowego. W świecie cywilizacji za każdą przemysłową działalnością człowieka idzie konieczność instalacji kratek ściekowych.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co to jest pozwolenie wodnoprawne?

Co to jest pozwolenie wodnoprawne?


Autor: szmaly


W trakcie przygotowania, projektowania i realizacji inwestycji, inwestor, projektant i wykonawca nieraz spotykają się z hasłem „pozwolenie wodnoprawne”. Co to właściwie jest? Zapraszam do dalszej części, gdzie spróbuję rozjaśnić nieco sprawę.


Co to jest pozwolenie wodnoprawne określa Art.122. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229). W skrócie można opisać to jako Decyzję administracyjna jaką należy uzyskać w przypadku inwestycji związanych w jakimś stopniu z wodami powierzchniowymi lub podziemnymi. Łatwo więc stwierdzić, że inwestycje związane z eksploatacją (poborem) wód podziemnych i powierzchniowych, na cele technologiczne lub do spożycia będą wymagały pozwolenia wodnoprawnego. Oczywiste jest także, że wszelkiego rodzaju kanalizacje odprowadzające wody opadowe i/lub ścieki do gruntu lub wód także będą wymagały takiego pozwolenia.

Należy zwrócić uwagę, że poza inwestycjami i przedsięwzięciami wymienionymi wprost w przytoczonym Art. 122 Prawa wodnego istnieją przedsięwzięcia dla których wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest nieco ukryty w Ustawie. W Art.9. ust.1 pkt 19 Ustawy Prawo wodne ustawodawca określił co rozumie pod pojęciem „urządzenie wodne”. W Art. 9. ust.2 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo wodne zostały określone sytuacje, w których stosuje się przepisy dotyczące urządzeń wodnych. I na końcu Art. 122. ust.1 pkt 3 określa, że na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Z powyższych wynika, że projektując np. przekroczenie rurociągiem cieku wodnego czy planując np. przebudowę/remont elektrowni wodnej będziemy także musieli uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na wniosek Inwestora. Do wniosku należy dołączyć operat wodnoprawny składający się z części graficznej i opisowej. Dokładny zakres i formę operatu wodnoprawnego dość ściśle określa Art. 132 Prawa wodnego. W zależności od charakteru inwestycji operaty wodnoprawne mogą nieznacznie różnić się zakresem.

Organem wydającym pozwolenie wodnoprawne, w zależności od przedsięwzięcia jest Starosta, Marszałek województwa lub Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (Art. 140 Prawa wodnego).

Należy pamiętać, że przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego należy uzyskać decyzję ustalającą lokalizacje inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli na terenie inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Składając projekt budowlany z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć do niego dołączyć pozwolenie wodnoprawne.


Biuro projektowe Zielona Góra, operaty wodnoprawne, doradztwo techniczne

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dlaczego warto zainwestować w tymczasowe hale namiotowe?

Dlaczego warto zainwestować w tymczasowe hale namiotowe?


Autor: Iwona Michalak


Hale namiotowe tymczasowe z powodzeniem oferowane są na polskim rynku od kilkunastu lat. Obserwując i na bieżąco reagując na potrzeby rynku, można z przekonaniem stwierdzić, iż namioty halowe z powodzeniem sprawdzają się w różnorakich dziedzinach działalności gospodarczej, jak również w użytku prywatnym.


Hala namiotowa jako magazyn – solidna i bezpieczna stalowa lub aluminiowa konstrukcja kryta wytrzymałą plandeką lub blachą szybko oraz tanio (w porównaniu z budynkiem murowanym ) pozwoli na uzyskanie funkcjonalnej powierzchni magazynowej. Brak podpór wewnętrznych oraz łatwość montażu na każdym podłożu bez konieczności wylewania fundamentów to ważne atuty tego typu konstrukcji. Ponadto, w razie potrzeby, hala namiotowa może być rozłożona i postawiona w innym, dogodnym dla użytkownika miejscu.

Hala namiotowa jako sklep – namioty halowe doskonale sprawdzają się w roli powierzchni handlowych, na przykład jako centra ogrodnicze. Przestrzenna konstrukcja pozwala na optymalne wyeksponowanie oferowanego asortymentu. Duża estetyka wykonania konstrukcji, możliwość umieszczenia na plandece grafiki reklamowej z całą pewnością będzie ważnym atutem przyciągającym uwagę potencjalnych nabywców. Namioty halowe można również wyposażyć w przeszklone witryny oraz drzwi – jedynym ograniczeniem jest tu wyobraźnia Klienta!

Hale namiotowe jako obiekty cateringowe: namioty halowe są świetnym rozwiązaniem na plenerowe imprezy i bankiety. W okresie letnim, który najbardziej sprzyja imprezom na świeżym powietrzu, przenośne hale namiotowe są atrakcyjną alternatywą dla dusznych, często źle wentylowanych sal zlokalizowanych w murowanych obiektach. Lekkie namioty cateringowe zadowolą zarówno gości weselnych, jak i grupę wycieczkową czy uczestników biznesowej konferencji, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo, jak również dużo przestrzeni.

W jaki sposób można jeszcze wykorzystać hale namiotowe: obszar zastosowań hal namiotowych jest bardzo szeroki – można urządzić w nich wygodne stanowiska do mycia pojazdów lub użytkować jako garaż. Ciekawym rozwiązaniem jest również wykorzystanie hali namiotowej jako schronienia dla zwierząt.

Reasumując – inwestycja w tymczasowe hale namiotowe to rozwiązanie ekonomiczne, pozwalające na zaoszczędzenie nie tylko pieniędzy, ale i tak cennego dla wszystkich czasu.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wielki błękit

Wielki błękit


Autor: RedPen


Wszędzie tam, gdzie nie można zainstalować okien w ścianach, alternatywą jest dach. A gdyby tak cały dach był oknem? Światło naturalne sprzyja koncentracji i poprawia parametry widzenia, przez co praca staje się przyjemniejsza i bardziej efektywna.


Aktywność człowieka nierozerwalnie związana jest ze światłem. Reguluje ono tryb naszego życia i wpływa na to, jak postrzegamy rzeczywistość. Trzeba pamiętać, że ponad 80% sygnałów przetwarzanych przez nasz mózg dociera do niego poprzez zmysł wzroku. Bodźce te przenoszone są właśnie przez światło. Bardzo istotne jest zatem, by przy każdej wykonywanej pracy, w pomieszczeniu roboczym zapewniona była odpowiednia ilość i jakość oświetlenia.

Naturalne światło w pracy

Dobre oświetlenie pomieszczeń pracy zapewnia odpowiedni komfort widzenia, umożliwia dokładne wykonywanie zadań i minimalizuje zmęczenie wzroku. Dużo lepiej pracuje się i przebywa w miejscach, gdzie dociera naturalne światło, niż w pomieszczeniach zamkniętych, pozbawionych okien i oświetlanych sztucznie. Widok błękitnego nieba nad głową działa relaksująco, a dopływ naturalnego światła słonecznego pozytywnie wpływa na samopoczucie człowieka.


Na parametry widzenia i wykonywanie pracy fizycznej lub umysłowej ma wpływ zarówno światło sztuczne, jak i naturalne. Dzięki rozwojowi technologii, naturalne oświetlenie zostało zastąpione przez sztuczne. Wciąż jednak potrzebujemy naturalnego światła dziennego, gdyż jest ono najbardziej korzystne i najlepsze w odbiorze dla człowieka. Dlatego też istotną kwestią jest zapewnienie maksymalnego dopływu tego światła do pomieszczeń pracy. Powinni o tym pamiętać inwestorzy, właściciele hal wielkopowierzchniowych i magazynów, gdzie najczęściej używane jest światło sztuczne.

Kwestię oświetlenia miejsc pracy regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według tych regulacji, w pomieszczeniach stałej pracy powinno być zapewnione oświetlenie dzienne, chyba, że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji. W takim przypadku, na stosowanie wyłącznie elektrycznego oświetlenia pracodawca powinien uzyskać zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wydaną z Okręgowym Inspektoratem Pracy.

Dach ze szkła

W halach, zakładach produkcyjnych i magazynach rzadko montuje się okna ścienne, gdyż najczęściej i tak są one zastawione regałami. Rozwiązaniem jest tu stworzenie świetlika, który zapewni dopływ naturalnego światła do wnętrza budynku. W tego typu konstrukcjach, gdzie tradycyjny dach zostaje zastąpiony przeszkloną, przepuszczającą światło powierzchnią, sprawdzają się systemy wykonane z aluminium. Cechy aluminium pozwalają na stworzenie lekkich konstrukcji dachowych o zróżnicowanych kształtach. - Wykorzystanie nawet małego świetlika dachowego może zapewnić więcej światła wewnątrz pomieszczenia niż tradycyjne, duże okno umieszczone w ścianie – mówi Agnieszka Jeznach, Dyrektor Marketingu jednej z firm produkujących takie systemy.


Konstrukcje systemów aluminiowych przeznaczonych do wykonywania świetlików i dachów przeszklonych opierają się na szkielecie złożonym ze słupów i rygli aluminiowych, w który montowane jest szkło hartowane i ognioodporne. Wzmocnienie szkieletu zapewniają elementy wypełniające profile i płaskowniki stalowe, wsuwane w profile nośne słupów. Wykorzystanie systemów profili aluminiowych pozwala na stworzenie przeszkleń o zróżnicowanych kształtach dopasowanych do architektury obiektów i do wymagań inwestora.

Nowoczesność i bezpieczeństwo

Wykorzystanie aluminiowych systemów architektonicznych do tworzenia przeszklonych powierzchni dobrze wpisuje się w nowoczesne budownictwo. Połączenie metalu i szkła pozwala na podniesienie atrakcyjności danego obiektu i nadanie mu ciekawego wyglądu. Oprócz tego bardzo istotne jest jednak bezpieczeństwo. Konstrukcja świetlika czy dachu przeszklonego wykonana z naszych systemów sprawia wrażenie lekkiej i elastycznej. Jest ona również bardzo solidna i spełnia rygorystyczne normy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Aluminium charakteryzuje się wyższą niż PCV czy drewno odpornością na ogień. Wykorzystanie ognioodpornego szkła i wypełnienia z materiałów izolacyjnych, w połączeniu z cechami aluminium zapewnia bezpieczeństwo użytkowania całej konstrukcji.


Zastosowanie świetlików dachowych i przeszklonych dachów pozwala na doświetlenie wnętrz, poprawę parametrów widzenia i podniesienie komfortu. Istotny jest tu jednak również aspekt ekonomiczny i ekologiczny. Dzięki dopływowi naturalnego światła można zaoszczędzić energię elektryczną poprzez redukcję zużycia oświetlenia sztucznego, a tym samym zmniejszyć rachunki i ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Oszczędności energii możliwe do uzyskania w ten sposób uzależnione są od pory roku.


Największym producentem systemów aluminiowych profili wykorzystywanych do konstrukcji dachów szklanych jest firma Yawal System S.A.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Konstrukcje stalowe solidną podstawą

Konstrukcje stalowe solidną podstawą


Autor: Tomasz Kuśnierczak


Projektując dany budynek, konkretną budowlę, określoną nieruchomość, należy zadbać o dobrą konstrukcję danego budynku. Jest to niebywale ważne, jeśli cenimy sobie jakość, zadowolenie i spełnienie na setki lat, w których taka budowla ma się spełniać. Cóż więc należy zastosować? Jakie rozwiązanie jest najlepsze?


Z całą pewnością konstrukcje stalowe, to rozwiązanie dla każdego i na każdą okazję. Niezależnie, czy chodzi nam o wybudowanie garażu, wielkiej hali magazynowej, mostu, czy nowego dachu, konstrukcje stalowe są podstawą. Stanowią niejako szkielet, do wykonywania dalszej pracy. Są zakończeniem jednego etapu i rozpoczęciem kolejnych prac, które mają na celu stworzenie wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju budynku, mającego spełnić swoje zadania przez wiele dekad. Firmy, które specjalizują się w takich zadaniach, muszę wzbudzić nasze zainteresowanie, a my sami musimy być przekonani, że ta właśnie firma, wykona dla nas najlepsze i najbardziej solidne konstrukcje stalowe, na jakie można byłoby sobie pozwolić. Jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek prac, warto spojrzeć na rynku w danej branży, co firmy mają nam do zaoferowania. Jeśli zobaczymy atrakcyjną cenę, niekoniecznie najniższą, dobrą jakość usług i produktów, a do tego pełne zadowolenie Klienta, wówczas będziemy pewni i przekonani, że właśnie takie konstrukcje stalowe, jakie mają nam do zaoferowania konkretni fachowcy, z pewnością spełnią nasze nawet najbardziej wygórowane oczekiwania. To stanowi priorytetową wartość, jeszcze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy!

Reasumując, najbardziej solidną podstawą w budownictwie - głównie przemysłowym - są właśnie konstrukcje stalowe, dzięki którym można bardzo postawić zaprojektowaną budowlę w bardzo szybkim czasie, który w dzisiejszych czasach jest coraz ważniejszy.


Profesjonalne hale magazynowe

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

niedziela, 6 września 2015

Aluminiowe przegrody przeciwpożarowe gwarancją bezpieczeństwa

Aluminiowe przegrody przeciwpożarowe gwarancją bezpieczeństwa


Autor: RedPen


Rozwój technologii nie rozwiązał wszystkich problemów, z jakimi od stuleci borykają się konstruktorzy budynków. Nawet w najnowocześniejszym obiekcie z metalu i szkła możliwy jest pożar. Przeciwdziałanie temu zagrożeniu zaczyna się już na etapie projektowania elementów konstrukcyjnych.


Wykorzystanie architektonicznych systemów profili aluminiowych to we współczesnym budownictwie standard. Przeszklone budynki są dla nas codziennością. Systemy, z których konstruuje się fasady budynków, ściany, drzwi i okna, popularność swą zawdzięczają łatwości montażu, elastyczności oraz dobremu wyglądowi.

Profile aluminiowe

Aluminium, jak żaden inny materiał, zrewolucjonizował rozwój architektury. Metal ten jest lżejszy i wytrzymalszy niż drewno i PCV. Systemy profili aluminiowych podtrzymujących szklane ściany, odnaleźć można dziś w każdym typie obiektów: w budynkach mieszkalnych, biurowcach i budynkach użyteczności publicznej. Powszechne wykorzystanie profili aluminiowych nakłada na ich producentów wyjątkową odpowiedzialność. Budynek stanowi schronienie dla ludzi, którzy w nim przebywają. Elementy, z których jest wykonany, muszą zapewnić bezpieczeństwo osób w nich przebywających w każdej sytuacji. W tym, w tej najbardziej nieprzewidywalnej czy ekstremalnej, jaką jest pożar.

Systemy przeciwpożarowe

W ochronie przeciwpożarowej najważniejszą rolę odgrywa reakcja materiału na ogień. Wybór substancji niepalnych do konstrukcji systemów przeciwpożarowych ma bardzo duże znaczenie. W tak dramatycznym momencie, jakim jest pożar, trzeba jednocześnie zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia oraz ratować życie. Do najważniejszych zagrożeń, które niesie ze sobą pożar należą: zawalenie się całości lub części budynku i odcięcie drogi ewakuacyjnej, nagromadzenie toksycznego dymu oraz powstanie wysokiej temperatury. Systemy profili aluminiowych o charakterystyce przeciwpożarowej muszą być zaprojektowane w taki sposób, by zniwelować ryzyko zaistnienia tych zjawisk.

Najważniejszymi cechami przeciwpożarowych profili aluminiowych są: szczelność ogniowa (E) oraz izolacja ogniowa (I). Pierwsza zmienna to, najkrócej mówiąc, zdolność przegrody do powstrzymania ognia przed rozprzestrzenianiem się na drugą stronę. Izolacja natomiast oznacza zdolność materiału do ograniczenia wzrostu temperatury po stronie niezajętej ogniem. Żadna bariera nie powstrzyma jednak pożaru w nieskończoność. System przeciwpożarowy musi dać zaskoczonym ludziom czas na ewakuację oraz akcję gaśniczą. Dlatego też, przy wszystkich systemach przeciwpożarowych opisywanych wartościami E oraz I, podawany jest także czas trwania ochrony, jaką one zapewniają.

Szkło ogniochronne

Aluminium, jako metal, cechuje stosunkowo wysoka odporność na działanie wysokich temperatur. Zdecydowanie wyższa niż w przypadku innych materiałów budowlanych takich jak drewno czy PCV. Kluczowy element systemów przeciwpożarowych stanowi przeszklenie ognioochronne. W czym tkwi sekret jego odporności na płomienie? Przeszklenie składa się, w zależności od produktu, z jednego lub kilku elementów przepuszczających światło, które wbudowane są w aluminiową ramę. Pomiędzy warstwami szkła znajdują się specjalistyczne warstwy. To właśnie im szkło zawdzięcza swoją odporność. W czasie pożaru, pod wpływem gorąca tworzy się twarda i wytrzymała warstwa napęczniałej pianki. Substancja ta powstrzymuje energię cieplną przed przedostawaniem się na drugą stronę. Grodzi i zatrzymuje rozprzestrzenianie się pożaru, dając cenny czas na ewakuację oraz akcję gaśniczą.

Gwarantowane bezpieczeństwo

Ustawodawstwo krajowe oraz unijne, narzuca na producentów ścisłe wymagania, które spełnić musi ich produkt. Parametry, zarówno czasu trwania ochrony ogniowej, ognioszczelności, jak i izolacji są sprawdzane laboratoryjnie. Każdy system przeciwpożarowy, przed wprowadzeniem go na rynek, jest sprawdzany pod kątem odpowiednich norm. Wszystkie produkty mają przypisane odpowiednie dla siebie scenariusze badań. W czasie testów, niezależni naukowcy z Instytutu Techniki Budowlanej sprawdzają takie zmienne jak: palność, zdolność do podsycania ognia, czy ewentualną liniową prędkość spalania. Dopiero po wydaniu przez ITB Aprobaty Technicznej, oraz po spełnieniu przez producenta bardzo restrykcyjnych kryteriów produkcyjnych i wymogów Prawa Budowlanego systemy te można stosować. To wyniki testów decydują o tym, czy dany produkt zostanie zakwalifikowany jako przeciwpożarowy i spełniający wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu. W razie jakichkolwiek uchybień lub niespełnionych wymagań, prawo zakazuje wprowadzenia na rynek i stosowania takiego produktu.

Estetyczny wygląd

Korzystając z profili aluminiowych, projektant ma swobodę wykończenia ich powierzchni. Producenci oferują lakierowanie metodą proszkową. Ilość barw do wyboru jest niemal nieograniczona. Dlatego też profile łatwo dopasować do każdego wnętrza. Możliwe jest również lakierowanie drewnopodobne, które nadaje profilom wygląd prawdziwego drewna. Inną zaletą systemów aluminiowych jest ich elastyczność. Łatwy montaż idzie w parze z kompatybilnością. Możliwe jest łączenie różnych systemów czy typów elementów.

Szkło nadaje wnętrzom przestronny i lekki wygląd. Aluminiowe profile dają natomiast wrażenie dystyngowanej surowości. Z systemami profili aluminiowych stworzenie komfortowych, jasnych i, co najważniejsze, bezpiecznych pomieszczeń, nie jest problemem.


Jednym z największych dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce i Europie Wschodniej jest firma Yawal S.A.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.