poniedziałek, 7 września 2015

Co to jest pozwolenie wodnoprawne?

Co to jest pozwolenie wodnoprawne?


Autor: szmaly


W trakcie przygotowania, projektowania i realizacji inwestycji, inwestor, projektant i wykonawca nieraz spotykają się z hasłem „pozwolenie wodnoprawne”. Co to właściwie jest? Zapraszam do dalszej części, gdzie spróbuję rozjaśnić nieco sprawę.


Co to jest pozwolenie wodnoprawne określa Art.122. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229). W skrócie można opisać to jako Decyzję administracyjna jaką należy uzyskać w przypadku inwestycji związanych w jakimś stopniu z wodami powierzchniowymi lub podziemnymi. Łatwo więc stwierdzić, że inwestycje związane z eksploatacją (poborem) wód podziemnych i powierzchniowych, na cele technologiczne lub do spożycia będą wymagały pozwolenia wodnoprawnego. Oczywiste jest także, że wszelkiego rodzaju kanalizacje odprowadzające wody opadowe i/lub ścieki do gruntu lub wód także będą wymagały takiego pozwolenia.

Należy zwrócić uwagę, że poza inwestycjami i przedsięwzięciami wymienionymi wprost w przytoczonym Art. 122 Prawa wodnego istnieją przedsięwzięcia dla których wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest nieco ukryty w Ustawie. W Art.9. ust.1 pkt 19 Ustawy Prawo wodne ustawodawca określił co rozumie pod pojęciem „urządzenie wodne”. W Art. 9. ust.2 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo wodne zostały określone sytuacje, w których stosuje się przepisy dotyczące urządzeń wodnych. I na końcu Art. 122. ust.1 pkt 3 określa, że na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Z powyższych wynika, że projektując np. przekroczenie rurociągiem cieku wodnego czy planując np. przebudowę/remont elektrowni wodnej będziemy także musieli uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na wniosek Inwestora. Do wniosku należy dołączyć operat wodnoprawny składający się z części graficznej i opisowej. Dokładny zakres i formę operatu wodnoprawnego dość ściśle określa Art. 132 Prawa wodnego. W zależności od charakteru inwestycji operaty wodnoprawne mogą nieznacznie różnić się zakresem.

Organem wydającym pozwolenie wodnoprawne, w zależności od przedsięwzięcia jest Starosta, Marszałek województwa lub Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (Art. 140 Prawa wodnego).

Należy pamiętać, że przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego należy uzyskać decyzję ustalającą lokalizacje inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli na terenie inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Składając projekt budowlany z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć do niego dołączyć pozwolenie wodnoprawne.


Biuro projektowe Zielona Góra, operaty wodnoprawne, doradztwo techniczne

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz