poniedziałek, 9 grudnia 2013

Budownictwo

Budownictwo


Autor: Grzegorz Malinowski


Budownictwo to zakres działalności technicznej człowieka obejmująca projektowanie oraz wszelkie techniki i technologie budowania obiektów budowlanych, budynków oraz ich konserwacji i rozbiórki. Budownictwo obejmuje również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących.


Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie. Wiele przepisów i formalności które trzeba spełnić sprawia, że wiele osób rezygnuje z marzeń o budowie domu z ogródkiem dla całej rodziny. W poradnikach budowlanych staramy się jednak pokazać, że te wszystkie trudności są do przejścia, a budowa domu nie musi być wieloletnim koszmarem.

Budowla to zgodnie z ustawą Prawo budowlane wszystkie obiekty budowlany nie będący budynkiem ani obiektem małej architektury. Budowlami są, lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne &

Prawo budowlane akt normatywny stanowiący zbiór norm (przepisów) prawnych regulujących aktywność obejmującą sprawy planowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Określenie prawo budowlane nie jest równoznaczne. Można mu nadawać sens większy (kompleks przepisów prawnych dotyczących sfery budownictwa) lub wąski (odnoszony tylko do tekstu ustawy pod takim tytułem). Określenie wykorzystywane bywa jednak najczęściej dla oznaczenia zespołu aktów prawnych normujących prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, w szczególności zaś ustawy Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.Ustawa przedmiotowa reguluje także formalności związane z ochroną środowiska w trakcie działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, konstruowania nowych obiektów i ich utrzymania, miejscem wykonania inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów nie wymagających pozwolenia na budowę, oddawania obiektów budowlanych do używania, prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową prawami i obowiązkami członkom procesu budowlanego postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Budownictwo to zakres działalności technicznej człowieka obejmująca projektowanie oraz wszelkie techniki i technologie budowania obiektów budowlanych, budynków oraz ich konserwacji i rozbiórki. Budownictwo obejmuje również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Budownictwo to również element gospodarki oraz dziedzina nauki. ogólnie budownictwo można podzielić na lądowe i wodne. W zależności od zastosowanych materiałów i technologii rozróżnia się budownictwo np. drewniane, ceglane, kamienne, betonowe lub stalowe. W przypadkach koniecznych budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymogów technicznych (np. bezpieczeństwa) albo z innych powodów muszą zostać usunięte z zajmowanej działki (np. wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie). Waga budownictwa dla postępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, zarówno życia zbiorowego, jak i zaspakajania potrzeb indywidualnych, nie trzeba udowadniać. Jest ono dostrzegane, bądź odczuwane na co dzień. Jest jakoby naturalne i powszechnie znane. Budownictwo jest jednym z zasadniczych problemów współczesnego państwa, społeczeństwa i indywidualnego człowieka. Jednocześnie jest problemem niezwykle złożonym i niełatwym do obiektywnie prawidłowego opanowania.


www budowlane24h.pl - portal budowlany Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

5 komentarzy: