poniedziałek, 18 maja 2015

Uprawnienia budowlane - test egzaminacyjny

Uprawnienia budowlane - test egzaminacyjny


Autor: Marta Kubuj


Zastanawiasz się nad podjęciem kształcenia w branży budowlanej? A może dopiero zaczynasz swoją przygodę z tą branżą? Dla wszystkich, którzy myślą o przyszłości z tym kierunkiem przygotowaliśmy mini - poradnik jak zdobyć uprawnienia budowlane.


Posiadanie uprawnień budowlanych jest warunkiem koniecznym by sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ukończenie studiów to tak naprawdę połowa sukcesu. Najtrudniejsze do przejścia wydają się być testy na uprawnienia budowlane.

ETAP I Zdobycie odpowiedniego wykształcenia

Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
1) architektonicznej, gdzie ukończone muszą być: studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, albo wyższe studia zawodowe na kierunku architektura i urbanistyka lub studia magisterskie na kierunku budownictwo – projektowanie w ograniczonym zakresie,

2) konstrukcyjnobudowlanej, gdzie ukończone muszą być: studia magisterskie na kierunku budownictwo – uprawnienia budowlane bez ograniczeń, albo studia zawodowe na kierunku budownictwo lub studia magisterskie na kierunku: architektura i urbanistyka lub inżynieria środowiska – uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
3) drogowej, gdzie ukończone muszą być: studia magisterskie na kierunku budownictwo – uprawnienia budowlane bez ograniczeń, albo studia zawodowe na kierunku budownictwo – uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,

4) mostowej, gdzie ukończone muszą być: studia magisterskie na kierunku budownictwo – uprawnienia budowlane bez ograniczeń, albo studia zawodowe na kierunku budownictwo – uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
5) kolejowej, gdzie ukończone muszą być: studia magisterskie na kierunku budownictwo w specjalnościach drogi kolejowe lub drogi żelazne – uprawnienia budowlane bez ograniczeń, albo studia zawodowe na kierunku budownictwo w specjalności drogi kolejowe lub drogi żelazne- uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
6) wyburzeniowej, gdzie ukończone muszą być: studia magisterskie na kierunku: budownictwo, górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż lub inżynieria wojskowa – uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
7) telekomunikacyjnej, gdzie ukończone muszą być: studia magisterskie na kierunku: elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji lub elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji – uprawnienia budowlane bez ograniczeń, albo studia zawodowe na kierunku: elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji lub elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji – uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

8) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gdzie ukończone muszą być: studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska – uprawnienia budowlane bez ograniczeń, albo studia zawodowe na kierunku inżynieria środowiska lub wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo lub energetyka – uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,

9) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, gdzie ukończone muszą być: studia magisterskie na kierunku elektrotechnika – uprawnienia budowlane bez ograniczeń, albo studia zawodowe na kierunku elektrotechnika lub transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka – uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.

ETAP II Odbycie praktyki zawodowej

Książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki za granicą, należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, który składa się do właściwej izby przed egzaminem na uprawnienia budowlane.

W zależności od specjalności praktykę na szeroko pojętej budowie odbywa się w wymiarze roku, dwóch i trzech lat. Ponadto w przypadku specjalności architektonicznej wymagana jest dwuletnia praktyka przy sporządzaniu projektów.

ETAP III Uprawnienia budowlane – egzamin

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie: znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez izbę.

Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej egzaminu. Izba określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.

ETAP IV Nadanie uprawnień

Po zakończeniu części ustnej egzaminu w sprawie nadania uprawnień budowlanych izba wydaje decyzję:

1) o nadaniu uprawnień budowlanych — w razie pozytywnego wyniku egzaminu, decyzja jest przekazywana do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

2) o odmowie nadania uprawnień budowlanych — w razie negatywnego wyniku części ustnej egzaminu.

W decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych izba określa termin, po którego upływie osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.


Ucz się efektywnie korzystając z trybu nauki, który pozwala przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane podczas rozwiązywania testów. Po każdej zaznaczonej odpowiedzi pokazuje się podstawa prawna, która dotyczy danego zagadnienia wraz jej pełną treścią. Nie trać czasu na uczenie się wszystkich przepisów! Skoncentruj się na tym co będzie na Twoim egzaminie na uprawnienia budowlane.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz