piątek, 9 października 2015

Jak otrzymać premię na docieplenie budynku

Jak otrzymać premię na docieplenie budynku


Autor: adermina


Pomoc finansowa na docieplenie domu lub wymianę systemu ogrzewania polega na umorzeniu części zaciągniętego kredytu na termomodernizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie?


Premia termomodernizacyjna - definicja

Premia termomodernizacyjna jest formą wsparcia inwestorów, chcących zrealizować przedsięwzięcia związane z poprawą wydajności energetycznej obiektu przyznawaną z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wysokość możliwej pomocy wynosi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację projektu termomodernizacyjnego. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości otrzymania premii w przypadku, gdy inwestor będzie realizował przedsięwzięcie z własnych środków.

Przesłanki otrzymania wsparcia

Głównym wymogiem, który należy spełnić starając się o uzyskanie premii termomodernizacyjnej jest załączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Opracowanie powinno zawierać opis parametrów technicznych i ekonomicznych dotyczących planowanej inwestycji ze wskazaniem najbardziej optymalnego rozwiązania – zarówno w obszarze kosztów jak oszczędności energii. Z dokumentu powinno jasno wynikać, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w skali roku oraz zmniejszenia rocznych strat energii o co najmniej 25%.

Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną - krok po kroku

  • Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię w przypadku dostępności wolnych środków oraz nie przekroczenia limitu określonego w jego planie finansowym.
  • Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego oraz oświadczeniem na temat wykluczenia wykorzystania kredytu na spłatę prac, na które uzyskano środki z Unii Europejskiej, a także potwierdzenie o nie korzystaniu wcześniej z tego typu wsparcia.
  • Rozpatrzenie wniosków przez BGK w kolejności ich wpłynięcia.
  • Weryfikacja załączonych dokumentów pod kątem spełnienia warunków ustawowych.
  • Wydanie opinii w ciągu 30 dni przez BGK - w przypadku negatywnej weryfikacji powiadamia się inwestora oraz bank kredytujący. Pozytywna decyzja, potwierdzająca spełnienie wszystkich warunków przyznania premii przekazywana jest do banku kredytującego wraz z podaniem jej wysokości.
  • Premia termomodernizacyjna przekazywana jest bankowi kredytującemu w momencie zakończenia prac zgodnie z projektem budowlanym oraz we wskazanym wcześniej terminie.
  • Pobranie przez BGK od inwestora prowizji w wysokości 0,6% przyznanej premii.

Więcej na temat premii termomodernizacyjnej można dowiedzieć się czytając bloga eksperckiego firmy budowlanej Profil.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza